thoralf

Direktlänk till inlägg 6 oktober 2018

NEDBRÄNNINGEN AV CHRISTIANOPEL 25 JUNI 1611

Av Thoralf Alfsson - 6 oktober 2018 11:00

 


Den minnesgode kanske kommer ihåg att jag för snart två år sedan lyckades komma över de 9 banden av Kalmar slott och stads historia, i ett antikvariat i Kalmar. Jag skrev lite om det i ett blogginlägg.


Det senaste året har dock läsningen av banden stått stilla men nu har jag återupptagit läsandet. Jag befinner mig på sommaren 1611 och Kalmarkriget pågår för fullt. Danskarna har intagit Kalmar men inte slottet som nu belägras av en stor dansk krigsstyrka. Konung Carl har anländer till Kalmar omkring den 10 juni med en del av den svenska krigsstyrkan men inväntar förstärkningar. Den danska krigsflottan har ett totalt herravälde över Östersjön och Kalmarsund. Kung Christian har byggt upp ett enormt förråd i Christianopel som ligger i Blekinge, alltså på den danska sidan och ca 5 mil söder om Kalmar för att kunna försörja sitt danska krigsfolk som belägrar Kalmar slott. Alla förnödenheter skickas med skepp längs med kusten till Kalmar. Konung Carl planerar därför att angripa Christianopel. Jag har skrivit av några sidor från band nr 8 med exakt det skriftspråk som Vollmar Sylvander använder i boken. Hoppas att mina läsare finner det som en intressant helgläsning.Gustaf Adolf 17 år gammal erhöll det hemliga uppdraget att med 1 500 ryttare kasta sig öfver den oberedda fästningen och bemäktiga sig densamma. Han utförde det på ett lysande sätt, om också de grymheter, som härvid föröfvades, ovilkorligen måste fördunkla äran af den krigiska bragden, ehuru de icke få skrifvas på hans räkning, utan på kung Carls förbittring i uttrycklig befallning.


Konung Christian åter, som i alla sina krigsföretag endast såg framför sig men icke bakom sig och derför alltid blottställde sig för fiendtliga fältrörelser i sin rygg, hvilka oupphörligen tvingade honom till återtåg med uppgifvande af sina vunna fördelar ( så var hufudsakliga förhållandet med alla hans fälttåg i Westergötland och äfven annorstädes der han sjelf ledde härtåget icke mot en fast fästning utan mot en rörlig fiende i fältet), hade skyndat att till undsättning af sitt läger vid Kalmar draga från Christianopel den till stadens skydd derstädes förlgada besättningen af ryttare och knektar och endast qvarlemnat så mycket krigsfolk, som erfordrades till fästningens bevakning.


Kommendanten i Christianopel, en halländsk adelsman vid namn Jens Björnson , hade sålunda nödgats afsända till danska lägret 1 fana ryttare och 2 fanor fotfolk och blef derigenom utblottad på allt försvar. Från bråtarne och förskansningarne i Södra Möre hade deremot konung Carl anbefallt ströferier in i Blekinge för att plundra och bränna bygden samt uppsnappa foror till danska lägret. Svenska ströfskaror svärmade derför rundt omkring Christianopel och Jens Björnson fruktade af desamma ett anfall mot fästningen, hvarföre han i bref till öfverste Anders Bilde i danska lägret begär skyndsam undsättning.


Alla dessa omständigheter blefvo konung Carl bekanta antingen genom säkra spejare som icke voro svåra att erhålla bland allmogen i Thorsås och Söderåkra socknar, hvilka enligt borgerskapets i Kalmar klagan hade sin handel i Christianopel, såsom närmare till dem belägen än Kalmar, eller också genom förräderi af den danska brefdragaren såsom Slange, Egidius Lauritzen och Peleus uppgifver, hvilket också låter troligast, att döma af brefdragarens sednare beteende att ej blott träda i svensk tjenst, utan åfven låta sig bruka till rent förräderi. Brefdragaren föll emellertid i svenskarnes händer vare sig genom förräderi eller genom de kringströfvande svenska krigsskarorna och derefter uppgjordes krigslisten mot Christianopel.


Konung Christian hade lugnat Jens Björnson med löftet om snar undsättning af åtminstone 100 eller 200 man för att kunna med tillräcklig styrka försvara hufvudverken emot några ströfvande bondhopar utan skytt och på grund af detta löfte hoppades Jens Björnson att Anders Bilde skulle kunna utverka åt honom den begärda undsättningen, så att hans styrka kunde uppbringas till minst 500 man.


Gustaf Adolf skyndade att begagna sig af dessa upplysningar och lät ikläda 500 man af sina ryttare dansk mundering eller enligt andra källor förse dem med danska fälttecken. Med 1 500 ryttare fördelade i 2 fanor begaf han sålunda måndagen den 24 juni 1611 eller sjelfva Midsommardagen på vägen till Christianopel och lemnade svenska lägret vid middagstiden. Hans afsigt var att samma natt öfverrumpla fästningen men blef ej så tidigt tågfärdig, hvarför han ej under natten kunde hinna fram. Han stannade derför 2 ½ mil från Kalmar eller vid Wernaby, der han höll hela följande dagen stilla och bröt först opp mot nattens inbrott. Enligt Slanges uppgift gjorde Gustaf Adolf 1½ mil från Christianopel eller nuvarande Påboda, hvarföre han sannolikt mellan Wernaby och Påboda fördolt sig i den då stora och djupa mellan dessa byar liggande Wernaby skog, då den svenska danska och svenska författaren räknat väglängden från den år hvardera hållet närmast liggande hufvudbyn.


Härifrån afsände Gustaf Adolf före sitt uppbrott den danska ridknekten, som skulle öfverföra det af svenskarna uppfångade brefvet till Anders Bilde i danska lägret, men nu förrädiskt sålt sig åt Gustaf Adolf. Ridknekten begaf sig sålunda tillbaka till Christianopel med muntlig helsning från Anders Bilde att den begärda undsättningen var på vägen och ofördröjligen skulle anlända samma afton eller tidigt följande morgon. På  grund af denna tryggande underrättelse uppdrogs icke för natten vindbryggan utanför posteyverket vid porten, utan vakten väntade med otålighet den ankommande förstärkningen. Stor säkerhet rådde sålunda i staden och yttrade sig hos innevånarne och knektarne i ett omåttligt drickande, som vid nattens inbrott försänkte dem alla i djup sömn, ur hvilken de först vaknade vid vapengnyet af de mördande svärden eller vid lågorna af de brinnande husen.


Under tiden hade Gustaf Adolf om qvällen brutit opp och lyckades vid midnatt kl. omkring 12 eller1 komma fram till christianopel utan att fienden derom fått minsta kunskap. Obehindradt ryckte han sålunda öfver den nedfällda vindbryggan och då han der anropades af vakten på vallen ”Verda” svarade ”god vän och konungens egen tjenare”. Stadsporten hade emedlertid för natten blifvit stängd och Gustaf Adolf skickade 4 ryttare fram med begäran att få komma in, men vakten svarade att porten ej utan kommendantens särskilta tillstånd fick öppnas, hvarför bud sannolikt afsändts till honom härom, enär han strax derefter sjelf infann sig och genast ställde sig med sitt ringa folk till motvärn i porthvalfvet, hvarför han insett misstaget med en förmodade danska undsättningen och upptäckt den svenska krigslisten samt följaktligen förbjudit öppna fästningsporten. Svenskarna sprängde då med våld opp denna genom en s.k petard, hvarefter de stormade in i hvalfvet, men hejdades der af Jens Björnson, som kämpade tappert och nedlade 4 a 5 svenskar tills han slutligen stupade jemte 3 andra officerare 1 dansk och 2 pomerska adelsmän med nästan alla sina få män omkring sig efter ett manhaftigt försvar mot den ojemförligt stora öfvermakten. Med kommendanten föll äfven allt vidare motstånd.


Svenska ryttarefanorna bröto hejdlöst in i staden som öfverlemnades till allmän plundring. Sjelf med den ena ryttarefanan tågade Gustaf Adolf upp på torget och höll der stilla i full stridsordning, medan den andra fanan plundrade staden. Den öfverblivna fåtaliga besättningen sökte rädda sig från döden eller fångenskapen och störtade sig från den höga fästningsvallen ned i den omgifvande grafven eller sjön, hvarvid många drunknade eller lemlästades, och få lyckades uppnå båtarne vid stranden för att fly till danska skeppen i hamnen. Plundringen med alla dess gräsligheter af mord och våld fortgick på ett grymt och barbariskt sätt under natten, då innevånarne nakna jagades ur sina hus, mördades i sina sängar, der de uppväcktes ur sin sömn, och på mångfaldigt annat sätt misshandlades af en rå och tygellös soldathop.


Enligt danska berättelser mördades allt manfolk , som ej lyckades rädda sig med flykten, men äfven qvinnor och barn nedhöggos utan förskoning och, enligt deras kyrkoherdes berättelser, alla som hade mod att försvara sig och de sina. Det har sannolikt varit under en dylik strid inom hus om den röfvade egendomen, som äfven qvinnor och barn blifvit indragna i blodbadet, ty Gustaf Adolf likmätigt sitt milda sannt kristliga lynne förbjöd allt våld mot qvinnor, barn och värnlöst folk, hvilka han strängeligen befalldes skonas till lif och person, och befallte ”detta vid lifsstraff så att intet fiendtligt fick dem tillfogas hur besvärligen och de främmande uti hans följe varande ryttare derifrån afhällas kunde”.


Detta bestyrkes af flera samtida berättelser, såsom  Peleus, hvilken uppgifver att qvinnor och barn samt tyskar skonades vid denna blodiga tilldragelse, äfvensom af berättelsen hos Egidius Lauritzen, hvilken blott förtäljer att manfolket blef mördadt under stormningen och den derefter pågående plundringen. Förloppet vid stadens eröfring var i alla fall grymt och upprörande.


I förskräckelse om natten skyndade en del qvinnor jemte danska knektarne till muren att kasta sig ned för vallen och fly till flottan, men slogo ihjel sig eller skadades vid fallet. En del rusade mot sjöporten och trängde sig hoptals på der liggande båtar, som deraf öfverlastades, så att 3 af dessa med män, qvinnor och barn kantrade och sjönko, hvarigenom många drunknade, Några få togo i förtviflan sin tillflykt till Gustaf Adolfs ädelmod der han höll på torget med sin fana och fingo ridderligt skydd, bland dessa stadens kyrkoherde Mogens Jörgensen med hustru och barn.Efter dessa våldsgerningar af en rofgirig utländsk ryttarefana och sedan alla förråd af krigsförnödenheter och lifsmedel, som bergas kunde, blifvit bortförda för svenska härens räkning, sattes eld på staden, som derigenom så fullständigt nedbrann och förstördes att knappt sten på sten lemnades qvar, kyrkan delade samma öde och staden begrofs under askan. Ett rikt och dyrbart byte belönade plundringen. Guld, silfver, husgeråd, penningaroch kläder erhöllos i så stor mängd, att soldaterna voro öfverbelastade dermed, 28 danska fanor, hvaribland konung Christians egen liffana, krut, lod, musköter och övriga krigsförnödenheter, vin och Rostockeröl i stora partier och flera tusen dels af elghud och dels af blått kläde förfärdigade vapenrockar föllo i svenskarnas händer. Vad som icke kunde bortföras uppbrändes med staden.


 
ANNONS
 
Ingen bild

NattUgglan

6 oktober 2018 12:29


Vasaätten
Gustav II Adolf 1632 stupad i slaget vid Lützen
ny regent blev dottern Kristina som 1654 abdikerade och efterträddes av Karl X Gustav
Pfalziska ätten
Karl X Gustav 1660 i lunginflammation i Kungshuset i Göteborg
Karl XI 1697 i magcancer på slottet Tre Kronor i Stockholm
Karl XII 1718 stupad vid Fredrikshald i Norge

Karl XI började med att bygga upp Svenska myndigheter. Karl XII fick hjälp av Axel Oxenstierna som indelade Sverige i olika län som gäller än i dag. Sveriges finanser blev starka och armén organiserades enligt nya principer som skilde sig från Vasaättens krigföring.
År 1645 blev Axel Oxenstierna greve med Södra Möre härad i Kalmar län som grevskap. Värnanäs var i gamla tider Oxenstiernornas och Mannerskantzarnas gods.
Axel Oxenstierna ligger begravd i Jäders kyrka mellan Strängnäs och Eskilstuna.
Karl XII hade väldigt fasta principer som gav en del oväntade resultat.

 
Ingen bild

Kalle

6 oktober 2018 13:38

http://www.barometern.se/kalmar/misstankta-bilbrander-i-kalmar

Kalmar, det nya minighettot!

 
Ingen bild

Ölandsbonde

6 oktober 2018 13:38

Vi dumma ölänningar hyllar kungamakten! (inte jag)

"På 1600-talet blev hela Öland den svenska kronans egna ö, vilket betydde att bönderna i praktiken blev livegna (kronobönder) och att rätten till jakt starkt begränsades, bland annat förbjöds befolkningen att ha jakthundar under perioder.Ingen fick hugga ett träd, ta en buske eller en gren. Ölandsbönderna fick inte ens ta lite ved för att värma sig. När de klagade fick de bara veta att Kunglig Maj:t behövde varenda vedpinne, bland annat för att koka salpeter till kruttillverkningen.

Sedan länsreformen 1634 har Öland vanligtvis ingått i Kalmar län. Ön gavs dock som en förläning till tronföljaren Karl (X) Gustav som residerade på Borgholms slott 1651-1654. På södra delen av ön byggdes Karl X Gustavs mur år 1653. Syftet var att skapa ett enormt vilthägn för att förhindra att det kungliga viltet smet ut. Allmogen tvingades uppföra muren gratis under olika former av dagsverken.

Därefter ingick landskapet i drottning Kristinas underhållsländer fram till 1681, då hon bytte bort det mot några gods och räntor i Bremen-Verden. Ölänningarna fick dyrt betala hennes lyxliv i Rom.

När potatisen slog igenom och statusen som kronoö upphörde på 1840-talet - och därmed mycket av kronans pålagor - blev läget bättre. Befolkningen ökade snabbt och uppgick på 1870-talet till 38.000 Missväxt och potatisröta resulterade återigen i svåra tider.

Emigrationen från Öland blev mycket stor och befolkningen minskade kraftigt. Fram till år 1930 utvandrade så mycket som 18.000 ölänningar! Alla tog sig inte så långt som till USA, även Stockholm fungerade som en magnet för unga människor i yrkesaktiv ålder. "

 
Ingen bild

SM811

6 oktober 2018 13:57

Detta måste ut till alla
Sverige skriver under självmordsavtal med FN
https://samnytt.se/sverige-skriver-under-sjalvmordsavtal-med-fn/

 
Ingen bild

Friholt

6 oktober 2018 14:46

En sådan härlig, underbar möjlighet till läsning. Tack för den!

Inte att undra på att invånarna i Skåneland, Blekinge, Skåne och Södra Halland vände sig mot Sverige vid den tiden.

Och inte att undra på att SD har sitt starkaste fäste i de landskapen nu för tiden. Åkeson "SD him self" kommer ju för resten från Blekinge. Danskarna talar ju dessutom sedan några år tillbaka klarspråk, på danska, om vår tids ockupation.

Men i Norrland släntrar man fortfarande omkring på isen.

 
Ingen bild

Robban

6 oktober 2018 15:37

Spännande läsning! Vi är ett folk med en historia tydligen!
Hoppas personligen på att någon upplyser Reinfeldt, Löfven, Lööf och tamburmajoren om det :)

 
Ingen bild

Bert

6 oktober 2018 15:54

Håller med dig SM811, "SJÄLVMORDSAVTALET MED FN" måste förkunnas till svenska folket. Det är bara ca 2 mån till att det ska skrivas under.
Efter underskrift ska en dylik handling ratificeras och implementeras innan det börjar gälla. Säkert är det väl förberett för att godkännandet ska gå så fort som möjligt s å det är bråskande med att informera och aktivera det sovande svenska folket.

 
Ingen bild

calle

6 oktober 2018 16:51

bra att du skriver om Sveriges historia.

förstörelsen av Sverige fortsätter dock. bankerer har förstört sjisjka vildmark. och mer skall förstöras, roffar dom åt sig av skattebetalarnas pengar. genom subventioner. ?
http://www.ox2.com/projekt/sjisjka/

 
Ingen bild

V

6 oktober 2018 19:14

Yttrandefriheten inskränks genom att kritik klassas som hat. Är man riktigt skärpt kan man till och med lyckas genomföra att det krävs ”körkort” för att få tillgång till internet.

Andra roliga kontrollmedel man kan införa är att alla finansiella transaktioner genomförs elektroniskt. Lyckas man göra samhället kontantlöst kan man lätt ställa misshagliga individer utanför den samhälleliga gemenskapen.

http://genusdebatten.se/sverige-en-modell-for-ett-slavsamhalle/

 
Ingen bild

Clas

6 oktober 2018 19:53

Gustav II Adolf var en riktig krigarkung. Han skulle behövts idag för att köra ut inkräktarna från Afrika och Mellanöstern.

 
Ingen bild

oveg

7 oktober 2018 01:07

OT, men ändå, apropå kvällens stora händelse i USA:

https://nyadagbladet.se/kronikor/vad-kampade-trump-emot/

 
Ingen bild

Kjell

7 oktober 2018 05:55

Hoppas det kommer mera ur dina böcker.

Thoralf Alfsson

7 oktober 2018 08:38

Det finns mycket intressant att citera

 
Ingen bild

Hacke

7 oktober 2018 10:07

OT. Avstängde twittraren Darko Crncevic sammanfattar som alltid dagsläget i Swerabia på kornet:

"I ett friskt land hade oppositionen (Alliansen) insett att kampanjen som pågår mot att de skulle samarbeta med SD är fullständigt panik. För OM "Alliansen" skulle göra det så är det slut med sossetramset för en lång tid framöver.
Problemet är att "Alliansen" agerar som en strykrädd unge på skolgården där mobbaren är medierna.
Patetiskt är ordet för dagen."

 
Ingen bild

Läktarexpert

7 oktober 2018 11:56

Artikelserie i Barren om gamla Kalmar, kanske.

 
Ingen bild

C Andersson

7 oktober 2018 14:11

OT: Pojke brännskadad efter ingreppet på kliniken i Linköping

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/oRb4nV/pojke-brannskadad-efter-ingreppet-pa-kliniken-i-linkoping

 
Ingen bild

En riktig miljöbluff

7 oktober 2018 14:33

Vad som är miljösmart med detta är en gåta.
Inte finns dom billiga priserna man skryter om till att börja med,sen ska maten fraktas ytterligare flera gånger innan miljöklienterna får sin miljösmarta varor.
https://www.matsmart.se/?msclkid=699e6a2dc8a11069f922319433905124&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=P%20-%20Search%20-%20SE%20-%20Brand%20-%20Exact&utm_term=matsmart&utm_content=Matsmart%20-%20Exact

https://www.matsmart.se/sa-funkar-det

Tips som minskar din klimatpåverkan

Men det går att minska sina egna utsläpp, genom att göra små förändringar i hur du konsumerar. Här är våra fem bästa tips, som alla gör gott för både planeten och den egna plånboken.

• Ät upp all mat. I Sverige är matavfallet cirka 130 kilo per person varje år, vilket innebär onödiga klimatpåverkande utsläpp. Men mat blir inte dålig bara för att datummärkningen passerats. Var därför inte rädd att välja mat med kort datum när du handlar eller tar mat i ditt skafferi eller kylskåp.

• Minska köttportionen. Animaliska produkter som kött, mjölk och ost står för en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Att minska mängden kött på tallriken och i stället äta lite mer grönt hjälper dig att minska dina utsläpp.

• Handla med kvalitet. Bra produkter håller längre. I Sverige handlar vi i snitt 13 kilo nya kläder och textilier per person och år, och slänger 8 kilo. Om du inte behöver köpa nytt lika ofta kan du därför minska din klimatbelastning.

• Kör mer klimatsmart. Transporter står för en tredjedel av Sveriges utsläpp, och av det totala antalet bilresor är hälften kortare än 5 kilometer. Kan du vid en del av resorna i stället åka kollektivt, samåka, cykla eller gå minskar du dina utsläpp.

• Flyg kortare eller mer sällan. Genom att välja ett närmare resmål, eller avstå en flygresa för att i stället semestra på annat sätt, kan du minska dina utsläpp.

Vi på Matsmart har bestämt oss för att bidra till klimatomställningen, i första hand genom att minska matsvinnet. Från olika matproducenter köper vi bland annat varor med kort bäst före-datum, säsongsvaror eller på grund av förpackningsbyten. Det är mat som annars hade slängts, men vi säljer den vidare med rabatt till privatpersoner i Kalmar län och resten av Sverige.

Du kan också minska din klimatpåverkan. Välj de sätt som passar dig bäst.

Men det går att minska sina egna utsläpp, genom att göra små förändringar i hur du konsumerar. Här är våra fem bästa tips, som alla gör gott för både planeten och den egna plånboken.

• Ät upp all mat. I Sverige är matavfallet cirka 130 kilo per person varje år, vilket innebär onödiga klimatpåverkande utsläpp. Men mat blir inte dålig bara för att datummärkningen passerats. Var därför inte rädd att välja mat med kort datum när du handlar eller tar mat i ditt skafferi eller kylskåp.

• Minska köttportionen. Animaliska produkter som kött, mjölk och ost står för en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Att minska mängden kött på tallriken och i stället äta lite mer grönt hjälper dig att minska dina utsläpp.

• Handla med kvalitet. Bra produkter håller längre. I Sverige handlar vi i snitt 13 kilo nya kläder och textilier per person och år, och slänger 8 kilo. Om du inte behöver köpa nytt lika ofta kan du därför minska din klimatbelastning.

• Kör mer klimatsmart. Transporter står för en tredjedel av Sveriges utsläpp, och av det totala antalet bilresor är hälften kortare än 5 kilometer. Kan du vid en del av resorna i stället åka kollektivt, samåka, cykla eller gå minskar du dina utsläpp.

• Flyg kortare eller mer sällan. Genom att välja ett närmare resmål, eller avstå en flygresa för att i stället semestra på annat sätt, kan du minska dina utsläpp.

Vi på Matsmart har bestämt oss för att bidra till klimatomställningen, i första hand genom att minska matsvinnet. Från olika matproducenter köper vi bland annat varor med kort bäst före-datum, säsongsvaror eller på grund av förpackningsbyten. Det är mat som annars hade slängts, men vi säljer den vidare med rabatt till privatpersoner i Kalmar län och resten av Sverige.

Du kan också minska din klimatpåverkan. Välj de sätt som passar dig bäst.
Karl Andersson, vd Matsmart
http://www.ostrasmaland.se/insandare/tips-som-minskar-din-klimatpaverkan/

Vänsterblaskan Östrans lobbyism för miljösmart bluffen.

 
Ingen bild

Läktarexpert

7 oktober 2018 15:57

Och hur mkt sparar vi på att skicka hem alla från MENA?

 
Ingen bild

Leon

9 oktober 2018 09:07

Jodå Sverige har en lång, rik men inte alla gånger "trevlig" historia. Som sammanhållet land sedan mitten av 1300-talet. Det gäller bara att få allt rätt, Axel Oxenstjärna hade varit död i nära 40 år när Karl XII föddes så någon mer "handfast" hjälp kunde han, Axel, knappast ge denne monark, apropå NattUgglans inlägg ovan.

Annars slås man ofta av den "historierevitionism" med politiska förtecken som är alltför förekommande här i landet Mer rabiata företrädare för S kan ibland hävda att "medeltidens mörker" rådde ändå till 30-talet när deras maktillträde ändrade historiens gång.

 
Ingen bild

Leon

9 oktober 2018 10:19

@ Läktarexpert

Förmodligen endast marginellt mer än den förlust av skatteintäkter som det skulle innebära att arbetande och integrerade medborgare också skulle "kastas ut" på grund av sitt ursprung. För du kan väl inte göra skillnad på en i Sverige akademiskt utbildad läkare och en nyanländ.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 1 jan 10:34


På årets första dag blir detta blogginlägg det sista på bloggplatsen. Från och med idag finns bloggen enbart på Wordpress.   https://thoralfsblogg.com/   Jag har skrivit exakt 3 000 blogginlägg och fått drygt 108 300 kommentarer sedan det för...

Av Thoralf Alfsson - 31 december 2018 10:53

När jag går igenom alla blogginlägg som jag skrivit under 2018 blir jag faktiskt både upprörd och deprimerad. Jag blir även förbannad och undrar vad som hänt med SD och vad det blivit för ett parti, om jag utesluts för vad jag skrivit på min blogg, h...

Av Thoralf Alfsson - 30 december 2018 12:36

När jag idag funderade på om jag skulle skriva en liten nyårskrönika med länkar till ett intressant blogginlägg för varje månad under 2018 så hittade jag ett blogginlägg jag skrev i samband med Jimmie Åkessons besök i Kalmar under mars månad. Jimmie ...

Av Thoralf Alfsson - 29 december 2018 21:33


Då är jag hemma igen efter en rundtur till mina barn och barnbarn under några dagar. Hockey igår kväll i Linköping. Bra match med lite nerv i slutet då LHC straffade Färjestad med 5-4.   Idag släpps de ”svenska” terroristerna efter at...

Av Thoralf Alfsson - 28 december 2018 09:39

”De egentliga skälen till att Alfsson uteslöts är, enligt den övergripande information vi fått ta del av i ärendet, att han vid upprepade tillfällen de senaste åren agerat på ett sätt som allvarlig skadat partiets anseende, att han gett uttryck...

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10 11
12
13 14
15 16
17
18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28
29 30
31
<<< Oktober 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se