thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Thoralf Alfsson - 8 oktober 2018 12:31

Idag är det stora rubriker angående klimatet och en rapport från IPCC:s möte i Sydkorea. De svenska ”klimatexperterna” får stora rubriker i media. Malena Ernman tycks nu också räknas in som en ”klimatexpert” om man skall tro hur kvällspressen toppar sina artiklar. Jag tror inte Malena Ernman läst så mycket som 1 procent av det jag har läst under alla år i detta ämne.


https://www.expressen.se/nyheter/klimat/klimatexperternas-varning-kravs-dubbelt-sa-mycket/


Det är dock en sak som jag inte begriper! Om dagens situation är så allvarlig som Johan Rockström, Pär Holmgren och Markku Rummukainen gör gällande i artikeln och att hela orsaken är de globala utsläppen av koldioxid.


Varför förordar de då inte att vi behåller våra kärnkraftverk, istället för att stänga t.ex O1 och O2 i Oskarshamn och R1 och R2 vid Ringhals?

 

Vid livstidsanalyser av olika energislag så framstår kärnkraft som det klart bästa alternativet. 3 gånger bättre än vindkraft när det gäller koldioxidutsläpp. Dessutom är kärnkraft en så kallad baskraft, till skillnad mot vindkraft och solkraft som är väderberoende och årstidsberoende energikällor.


De statliga företaget Vattenfall har gjort flera utredningar och jämförelser mellan olika energikällor som borde betraktas som objektiva. Här kommer några diagram från dessa rapporter.


 

 Detta diagram finns i följande rapport.

 https://www.vattenfall.se/elavtal/energikallor/elens-ursprung/En annan mycket bra rapport från Vattenfall med rubriken ”Livscykelanalys” om olika energikällor. Den borde läsas av alla som har åsikter om klimatförändringar och hur vi skall producera elenergi i framtiden, innan de uttalar sig. Inte minst med tanke på att framtiden för alla transporter verkar just vara elenergi och behovet bli stort om alla skall ladda sina fordon under speciellt natten då de flesta sover.


Bara genom att studera nedanstående diagram borde det logiska beslutet vara att hålla igång O1, O2, R1 och R2 hela deras livslängd och sedan investera i nya reaktorer om inte ny teknik utvecklats. Två av dessa är tyvärr redan stoppade och reaktorerna vid Ringhals skall stoppas under 2019 och 2020 om de uppgifter jag har stämmer. Skall vi istället importera kolkraft från Polen och Tyskland för att ersätta våra avstängda reaktorer? Vilka effekter får det i så fall på klimatet?


 


https://corporate.vattenfall.com/globalassets/corporate/sustainability/reports/livscykelanalys.pdf


Jag undrar vem det egentligen är som driver den svenska energipolitiken i en riktning som är fullständigt ologisk?

 

UPPDATERING!

 

Artikel i DN från 1972.

 

 

 


Mattias Karlsson kommenterar ovanstående artikel på Facebook enligt nedan.

 

"Enligt DN, dåtidens forskarelit och den ”ekorrpigge, älskvärt viljestarke och balanserade” Maurice Strong så hade vi år 1972 bara 10 år på oss att rädda jorden från en total miljökatastrof. Och det skulle bara vara möjligt om befolkningen minskade...

Förutom en rad tunga uppdrag inom FN:s olika miljöorgan så var Maurice Strong även VD för flera oljebolag, vilket sägs ha gjort honom till miljardär. En annan sak som han blev rik på var att bygga ett gigantiskt lyxhotell i ett natur- och indianreservat, mot ursprungsbefolkningens och lokala miljöorganisationers uttryckliga vilja.

Strong beskrev sig själv som ”ideologisk socialist som tror på att använda kapitalismen som ett medel att nå målet”. Han var engagerad som kandidat för det vänserliberala ”Liberal party” i Kanada.

Strong avgick från sina FN-uppdrag efter att det avslöjats att han personligen hade mottagit en check på 1 miljon dollar från en jordansk bank, något som misstänktes ha kopplingar till korruptionen inom det skandalomsusade ”Oil for food”-programmet.

Såväl FN-uppdraget, den politiska kandidaturen samt vissa av VD-uppdragen inom oljeindustrin tros han ha fått mycket tack vare sin personliga vänskap med den dåvarande liberale, kanadensiske premiärministern Pierre Trudeau, som i sin tur är far till dagens vänsterliberale kanadensiske premiärminister Justin Trudeau.

Man kan välja att se ovanstående information på två sätt.

Antingen så är det bara ett isolerat nedslag kring en nästan 50-år gammal tidningsartikel och en person som figurerade i denna och som har ett väldigt begränsat historiskt och politiskt värde idag.

Eller så kan man betrakta denna historia som något belysande och talande för karaktären på den globala liberala elit som styr oss än idag och en historia som förmedlar ett nyttigt historiskt perspektiv även på dagens samhällsdebatt och medialogik.

Välj själv."

 

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 7 oktober 2018 15:30

 

Ett mycket grovt exempel på avhumanisering av Sverigedemokraterna.


Läser Joakim Carlssons ledare i Östra Smålands lördagstidning där han i vanlig ”carlssonretorik” skrämmer läsarna för konservativa krafter och att högern i riksdagen representerar ca 60 procent av väljarna. Att Joakim Carlsson starkt ogillar Alice Teodorescu har vi känt till sedan länge men i lördagens ledarartikel tycks han inte förstått vad Alice skriver eller är det så illa att Joakim Carlsson medvetet feltolkar Alice Teodorescu text för att kunna avhumanisera Sverigedemokrater.


Här följer ett utdrag från Joakim Carlssons ledarartikel med rubriken ”Medlöperiet begär förtroende”.


”Göteborgspostens politiska chefredaktör Alice Teodorescu har i flera år pläderat för att allianspartierna ska samarbeta med Sverigedemokraterna och ser ingen fara i det. Hon menar att alla vi som varnar för samröre med SD överdriver: ”det handlar om proportioner, om att vara försiktig med att ropa att vargen kommer när det mest handlar om en vilsen lus.”

 

Det känns nästan genant att påpeka det självklara: vettiga människor söker inte samarbete vare sig med vargar eller löss.

 

Sverigedemokraterna är givetvis inte vargar eller löss.”

 

Läser man Alice Teodorescus text så förstår man att hennes text ”det handlar om proportioner, om att vara försiktig med att ropa att vargen kommer när det mest handlar om en vilsen lus.” inte handlar om Sverigedemokraterna utan om extremistiska organisationer som Svenskarnas parti och NMR. Så här skriver Alice Teodorescu i sin ledarartikel med rubriken ”Nej, 1930-talet är inte här igen


”I riksdagsvalet för fyra år sedan fick det nazistiska Svenskarnas parti 4189 röster. Partiet lades ner och återuppstod i arvtagaren NMR som halverades i årets val. Ändå har svensk media, närmast besatt, regelbundet rapporterat om NMR vilket gett partiet en relevans som det helt saknar.

 

Varför har man då gjort detta? Givetvis ska man ta på allvar att en totalitär ideologi, som vill störta demokratin, lockar till sig anhängare. Ledarsidan har exempelvis förespråkat förbud av deltagande i organisationer som NMR. Extremiströrelser som vilar på ideologisk eller religiös grund ska alltid bekämpas. Men det handlar om proportioner, om att vara försiktig med att ropa att vargen kommer när det mest handlar om en vilsen lus.”

 

Hur Östra Smålands ledarskribent Joakim Carlsson kan misstolka den texten är obegripligt för mig. Det är för mig fullständigt glasklart vad Alice Teodorescu menar med sin text. Joakim Carlsson däremot lyckas med konststycket att misstolka det totalt. Alla förstår säkert också vad han syftar på när han skriver ”vettiga människor söker inte samarbete vare sig med vargar eller löss.”


 Vilka som är vettiga människor i Joakim Carlssons värld begriper nog de flesta som läser min blogg. Att han stämplar Sverigedemokrater som löss framstår med samma tydlighet även om han illa dolt skriver att ”Sverigedemokraterna är givetvis inte vargar eller löss.” Men alla har säkert redan förstått hans intentioner med ledartexten.


Att just avhumanisera Sverigedemokraterna och dess väljare.

 

När jag kontrollerat Joakim Carlsson och Alice Teodorescus text så kommer jag tänka på en artikel i Samtiden nyligen, som handlade om precis detta.


”Man börjar kalla meningsmotståndare för något annat än människor. Kackerlackor, svin, parasiter, eller varför inte brunråttor. Poängen är att göra det enklare att begå övergrepp…. Läs mer

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 6 oktober 2018 11:00

 


Den minnesgode kanske kommer ihåg att jag för snart två år sedan lyckades komma över de 9 banden av Kalmar slott och stads historia, i ett antikvariat i Kalmar. Jag skrev lite om det i ett blogginlägg.


Det senaste året har dock läsningen av banden stått stilla men nu har jag återupptagit läsandet. Jag befinner mig på sommaren 1611 och Kalmarkriget pågår för fullt. Danskarna har intagit Kalmar men inte slottet som nu belägras av en stor dansk krigsstyrka. Konung Carl har anländer till Kalmar omkring den 10 juni med en del av den svenska krigsstyrkan men inväntar förstärkningar. Den danska krigsflottan har ett totalt herravälde över Östersjön och Kalmarsund. Kung Christian har byggt upp ett enormt förråd i Christianopel som ligger i Blekinge, alltså på den danska sidan och ca 5 mil söder om Kalmar för att kunna försörja sitt danska krigsfolk som belägrar Kalmar slott. Alla förnödenheter skickas med skepp längs med kusten till Kalmar. Konung Carl planerar därför att angripa Christianopel. Jag har skrivit av några sidor från band nr 8 med exakt det skriftspråk som Vollmar Sylvander använder i boken. Hoppas att mina läsare finner det som en intressant helgläsning.Gustaf Adolf 17 år gammal erhöll det hemliga uppdraget att med 1 500 ryttare kasta sig öfver den oberedda fästningen och bemäktiga sig densamma. Han utförde det på ett lysande sätt, om också de grymheter, som härvid föröfvades, ovilkorligen måste fördunkla äran af den krigiska bragden, ehuru de icke få skrifvas på hans räkning, utan på kung Carls förbittring i uttrycklig befallning.


Konung Christian åter, som i alla sina krigsföretag endast såg framför sig men icke bakom sig och derför alltid blottställde sig för fiendtliga fältrörelser i sin rygg, hvilka oupphörligen tvingade honom till återtåg med uppgifvande af sina vunna fördelar ( så var hufudsakliga förhållandet med alla hans fälttåg i Westergötland och äfven annorstädes der han sjelf ledde härtåget icke mot en fast fästning utan mot en rörlig fiende i fältet), hade skyndat att till undsättning af sitt läger vid Kalmar draga från Christianopel den till stadens skydd derstädes förlgada besättningen af ryttare och knektar och endast qvarlemnat så mycket krigsfolk, som erfordrades till fästningens bevakning.


Kommendanten i Christianopel, en halländsk adelsman vid namn Jens Björnson , hade sålunda nödgats afsända till danska lägret 1 fana ryttare och 2 fanor fotfolk och blef derigenom utblottad på allt försvar. Från bråtarne och förskansningarne i Södra Möre hade deremot konung Carl anbefallt ströferier in i Blekinge för att plundra och bränna bygden samt uppsnappa foror till danska lägret. Svenska ströfskaror svärmade derför rundt omkring Christianopel och Jens Björnson fruktade af desamma ett anfall mot fästningen, hvarföre han i bref till öfverste Anders Bilde i danska lägret begär skyndsam undsättning.


Alla dessa omständigheter blefvo konung Carl bekanta antingen genom säkra spejare som icke voro svåra att erhålla bland allmogen i Thorsås och Söderåkra socknar, hvilka enligt borgerskapets i Kalmar klagan hade sin handel i Christianopel, såsom närmare till dem belägen än Kalmar, eller också genom förräderi af den danska brefdragaren såsom Slange, Egidius Lauritzen och Peleus uppgifver, hvilket också låter troligast, att döma af brefdragarens sednare beteende att ej blott träda i svensk tjenst, utan åfven låta sig bruka till rent förräderi. Brefdragaren föll emellertid i svenskarnes händer vare sig genom förräderi eller genom de kringströfvande svenska krigsskarorna och derefter uppgjordes krigslisten mot Christianopel.


Konung Christian hade lugnat Jens Björnson med löftet om snar undsättning af åtminstone 100 eller 200 man för att kunna med tillräcklig styrka försvara hufvudverken emot några ströfvande bondhopar utan skytt och på grund af detta löfte hoppades Jens Björnson att Anders Bilde skulle kunna utverka åt honom den begärda undsättningen, så att hans styrka kunde uppbringas till minst 500 man.


Gustaf Adolf skyndade att begagna sig af dessa upplysningar och lät ikläda 500 man af sina ryttare dansk mundering eller enligt andra källor förse dem med danska fälttecken. Med 1 500 ryttare fördelade i 2 fanor begaf han sålunda måndagen den 24 juni 1611 eller sjelfva Midsommardagen på vägen till Christianopel och lemnade svenska lägret vid middagstiden. Hans afsigt var att samma natt öfverrumpla fästningen men blef ej så tidigt tågfärdig, hvarför han ej under natten kunde hinna fram. Han stannade derför 2 ½ mil från Kalmar eller vid Wernaby, der han höll hela följande dagen stilla och bröt först opp mot nattens inbrott. Enligt Slanges uppgift gjorde Gustaf Adolf 1½ mil från Christianopel eller nuvarande Påboda, hvarföre han sannolikt mellan Wernaby och Påboda fördolt sig i den då stora och djupa mellan dessa byar liggande Wernaby skog, då den svenska danska och svenska författaren räknat väglängden från den år hvardera hållet närmast liggande hufvudbyn.


Härifrån afsände Gustaf Adolf före sitt uppbrott den danska ridknekten, som skulle öfverföra det af svenskarna uppfångade brefvet till Anders Bilde i danska lägret, men nu förrädiskt sålt sig åt Gustaf Adolf. Ridknekten begaf sig sålunda tillbaka till Christianopel med muntlig helsning från Anders Bilde att den begärda undsättningen var på vägen och ofördröjligen skulle anlända samma afton eller tidigt följande morgon. På  grund af denna tryggande underrättelse uppdrogs icke för natten vindbryggan utanför posteyverket vid porten, utan vakten väntade med otålighet den ankommande förstärkningen. Stor säkerhet rådde sålunda i staden och yttrade sig hos innevånarne och knektarne i ett omåttligt drickande, som vid nattens inbrott försänkte dem alla i djup sömn, ur hvilken de först vaknade vid vapengnyet af de mördande svärden eller vid lågorna af de brinnande husen.


Under tiden hade Gustaf Adolf om qvällen brutit opp och lyckades vid midnatt kl. omkring 12 eller1 komma fram till christianopel utan att fienden derom fått minsta kunskap. Obehindradt ryckte han sålunda öfver den nedfällda vindbryggan och då han der anropades af vakten på vallen ”Verda” svarade ”god vän och konungens egen tjenare”. Stadsporten hade emedlertid för natten blifvit stängd och Gustaf Adolf skickade 4 ryttare fram med begäran att få komma in, men vakten svarade att porten ej utan kommendantens särskilta tillstånd fick öppnas, hvarför bud sannolikt afsändts till honom härom, enär han strax derefter sjelf infann sig och genast ställde sig med sitt ringa folk till motvärn i porthvalfvet, hvarför han insett misstaget med en förmodade danska undsättningen och upptäckt den svenska krigslisten samt följaktligen förbjudit öppna fästningsporten. Svenskarna sprängde då med våld opp denna genom en s.k petard, hvarefter de stormade in i hvalfvet, men hejdades der af Jens Björnson, som kämpade tappert och nedlade 4 a 5 svenskar tills han slutligen stupade jemte 3 andra officerare 1 dansk och 2 pomerska adelsmän med nästan alla sina få män omkring sig efter ett manhaftigt försvar mot den ojemförligt stora öfvermakten. Med kommendanten föll äfven allt vidare motstånd.


Svenska ryttarefanorna bröto hejdlöst in i staden som öfverlemnades till allmän plundring. Sjelf med den ena ryttarefanan tågade Gustaf Adolf upp på torget och höll der stilla i full stridsordning, medan den andra fanan plundrade staden. Den öfverblivna fåtaliga besättningen sökte rädda sig från döden eller fångenskapen och störtade sig från den höga fästningsvallen ned i den omgifvande grafven eller sjön, hvarvid många drunknade eller lemlästades, och få lyckades uppnå båtarne vid stranden för att fly till danska skeppen i hamnen. Plundringen med alla dess gräsligheter af mord och våld fortgick på ett grymt och barbariskt sätt under natten, då innevånarne nakna jagades ur sina hus, mördades i sina sängar, der de uppväcktes ur sin sömn, och på mångfaldigt annat sätt misshandlades af en rå och tygellös soldathop.


Enligt danska berättelser mördades allt manfolk , som ej lyckades rädda sig med flykten, men äfven qvinnor och barn nedhöggos utan förskoning och, enligt deras kyrkoherdes berättelser, alla som hade mod att försvara sig och de sina. Det har sannolikt varit under en dylik strid inom hus om den röfvade egendomen, som äfven qvinnor och barn blifvit indragna i blodbadet, ty Gustaf Adolf likmätigt sitt milda sannt kristliga lynne förbjöd allt våld mot qvinnor, barn och värnlöst folk, hvilka han strängeligen befalldes skonas till lif och person, och befallte ”detta vid lifsstraff så att intet fiendtligt fick dem tillfogas hur besvärligen och de främmande uti hans följe varande ryttare derifrån afhällas kunde”.


Detta bestyrkes af flera samtida berättelser, såsom  Peleus, hvilken uppgifver att qvinnor och barn samt tyskar skonades vid denna blodiga tilldragelse, äfvensom af berättelsen hos Egidius Lauritzen, hvilken blott förtäljer att manfolket blef mördadt under stormningen och den derefter pågående plundringen. Förloppet vid stadens eröfring var i alla fall grymt och upprörande.


I förskräckelse om natten skyndade en del qvinnor jemte danska knektarne till muren att kasta sig ned för vallen och fly till flottan, men slogo ihjel sig eller skadades vid fallet. En del rusade mot sjöporten och trängde sig hoptals på der liggande båtar, som deraf öfverlastades, så att 3 af dessa med män, qvinnor och barn kantrade och sjönko, hvarigenom många drunknade, Några få togo i förtviflan sin tillflykt till Gustaf Adolfs ädelmod der han höll på torget med sin fana och fingo ridderligt skydd, bland dessa stadens kyrkoherde Mogens Jörgensen med hustru och barn.Efter dessa våldsgerningar af en rofgirig utländsk ryttarefana och sedan alla förråd af krigsförnödenheter och lifsmedel, som bergas kunde, blifvit bortförda för svenska härens räkning, sattes eld på staden, som derigenom så fullständigt nedbrann och förstördes att knappt sten på sten lemnades qvar, kyrkan delade samma öde och staden begrofs under askan. Ett rikt och dyrbart byte belönade plundringen. Guld, silfver, husgeråd, penningaroch kläder erhöllos i så stor mängd, att soldaterna voro öfverbelastade dermed, 28 danska fanor, hvaribland konung Christians egen liffana, krut, lod, musköter och övriga krigsförnödenheter, vin och Rostockeröl i stora partier och flera tusen dels af elghud och dels af blått kläde förfärdigade vapenrockar föllo i svenskarnas händer. Vad som icke kunde bortföras uppbrändes med staden.


Av Thoralf Alfsson - 5 oktober 2018 09:30

”Gränspolisen och Kalmarhem har inlett ett samarbete. Målet: att hitta papperslösa människor som betalar dyrt för att gömma sig i andrahandslägenheter.”

 

Nu undrar jag hur lång tid det dröjer innan Bertil Dahl (V) och Max Troendlé (MP) kommer protestera mot detta samarbete. Jag gissar att vi får se nya artiklar i detta ämne under dagen. Frågan är om detta även kommer bli en riksnyhet?


”Polisen har andra rättigheter än vi. De har rätt att kolla identiteten på folk. De hyr dyrt för att hålla sig undangömda så det finns dem som tjänar pengar på det här, säger Per Stephani, vd för Kalmarhem. Personalen har gått en utbildning hos polisen.”

 

Enligt min mening är det ett väldigt bra initiativ av Kalmarhem och jag hoppas att även privata hyresvärdar tar efter Kalmarhem och samarbetar med polisen. Om de nu inte redan gör det.


”Samarbetet med gränspolisen handlar om mer än gömställen. Det gäller även att hitta personer som är skrivna i Sverige, har kontrakt med Kalmarhem och får bidrag men vistas i ett annat land och hyr ut sin lägenhet och på den vägen får in än mer pengar.

– Gränspolisen är intresserade av personer som missköter sitt samhällsansvar, säger Anna Thune.”

 

Nu inväntar vi protesterna från det politiskt korrekta Sverige med en rad framförallt rödgröna politiker och debattörer som kommer kritisera framförallt Kalmarhem och dess VD Per Sephani. Skall också bli intressant och se om styrelseordförande Roger Holmberg (S) kommer uttala sig.


http://www.barometern.se/kalmar/utvisade-betalar-dyrt-for-gomslen/


http://www.ostrasmaland.se/kalmar/kalmarhem-hjalper-polisen-att-leta-flyktingar/


Av Thoralf Alfsson - 4 oktober 2018 18:33

"Så hur fungerar personvalssystemet i Sverige? Inget vidare säger jag. Valkretsarna är för stora och femprocentsspärren gör det mycket svårt för någon att bara genom ideella krafter kunna ta sig in i någon församling, framför allt om man tillhör ett större parti. Dessutom saknas tradition bland flertalet väljare att faktiskt utnyttja sin möjlighet att kryssa. Systemet borde enligt min mening läggas om." 

 

En intressant artikel på Ledarsidorna där jag känner igen mig själv i väldigt stor utsträckning. Inte ens Ann Heberlein lyckades kryssa in sig till riksdagen, trots sitt kändisskap och en 9:e plats på listan.


https://ledarsidorna.se/2018/10/pa-kryss-mot-riksdagen-personval-i-sverige/


Av Thoralf Alfsson - 3 oktober 2018 10:19

Vid tisdagens möte i kommunstyrelsen fick vi under sittande möte information om vem som skulle anställas som ny förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen efter Rebecca Persson.


Kommunledningen hade valt Johan Wendell. Jag ställde direkt frågan till kommundirektör Annette Andersson om det var samma person som var inblandad i mörkningen av landshövding Stefan Carlssons telefonsexsamtal. Svaret var Ja och att detta diskuterats i samband med anställningen.


http://www.ostrasmaland.se/kalmar/wendell-nya-bostader-viktigaste-fragan-i-kalmar/

http://www.barometern.se/kalmar/han-blir-ny-samhallsbyggnadschef-i-kalmar/


Lokalmedia tycks uppenbarligen missat detta eller ”glömt” bort det i sina artiklar.


Barometern skrev väldigt mycket om detta. Jag citerar ett stycke från en artikel i tidningen från juli 2016.

 

”Avdelningschefen som höll tyst i ett år om förre landshövdingen Stefan Carlssons sexsamtal får vara kvar. Länsrådet tycker att det var "tokigt" att han inte gick vidare med uppgifterna.

 

– Avdelningschefen och jag har haft ett samtal om vad som hände och han erkänner att han har gjort fel. Det var tokigt att han inte gick vidare med uppgifterna. Vi har redan fattat beslutet att det ska tillsättas en extern granskning av händelsen vertikalt med en ekonomisk granskning. Vi jobbar vidare med tystnadskulturen. Det är inte okej. Man måste kunna berätta om sådant som är tokigt. Vi inför ett whistleblowersystem för att kunna lyfta upp det som är tokigt, säger Malin Almqvist, länsråd och tf landshövding.

Det var i samband med avslöjandet att Stefan Carlsson ringt telefonsex-tjänster från residensets telefon för upp till 20 000 kronor på skattebetalarnas bekostnad som det framkom att avdelningschef Johan Wendell, vid tillfället tf landshövding, haft kännedom om samtalen i ett års tid utan att slå larm uppåt i organisationen. Den fasta residenstelefonen stängdes också av 2015. Under en längre period hade åtminstone tre personer kännedom om samtalen, två av dem hade vänt sig till sina chefer i samband med att räkningarna skulle attesteras men när informationen nådde Wendell tog det stopp.

Har du fått någon förklaring från avdelningschefen varför han inte agerade?

– Det stannar mellan oss. Vi har haft ett bra samtal där han har erkänt att det blev tokigt. Jag har förtroende för avdelningschefen och man gör fel. Man får göra fel bara man står för dem, och det gör han. Vi har lärt oss något av det här.”

 

http://www.barometern.se/kalmar/morkning-av-sexsamtal-fran-residenset-tokigt/

 

Mörkningen av landshövdingens telefonsexsamtal för ca 20 000 kronor var en het fråga under sommaren 2016. Regeringen avskedade landshövding Stefan Carlsson.


Media skrev en hel del om det och den minnesgode vet att jag hade ett finger med i hela avslöjandet.

 

 

Av Thoralf Alfsson - 2 oktober 2018 11:48

Svenskt näringsliv kom idag med sin rankning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Egentligen är det en bedrövlig läsning för kommunerna i Kalmar län. Samtidigt borde det finnas en rejäl potential till förbättring och därmed också goda förutsättningar för att skapa nya jobb.


Mönsterås kommun toppar listan bland länets kommuner och har så gjort under många år. Kalmar kommun har sakta men säkert segat sig upp plats för plats i rankningen och når nu plats 76 även om det är en plats ner mot förra året men då skall man komma ihåg att man tagit sig upp från en plats runt 140-150 de senaste fem åren.


 


Det är dock anmärkningsvärt att Oskarshamn och Västervik hamnar så långt ner på listan. Västervik har på de senaste 10 åren ramlat från plats 75 under 2008 till årets plats 263.


 


Även vid en jämförelse med residensstäderna så står sig Kalmar kommun riktigt väl. Moderatledda Växjö kommun toppar listan för residensstäder.


 


Svenskt näringsliv kommenterar Kalmar läns kommuner enligt nedan.


VÄSTERVIK

Faller 92 placeringar i år, vilket är det tredje största tappet i riket. Tyvärr har Västervik tappat 188 placeringar på 10 år. När det gäller infrastrukturen har företagen mycket högre ställda förväntningar och behov. Att kommunen konkurrerar med företagen skapar inte ett bra företagsklimat.


VIMMERBY

Sjunker 29 placeringar. Det är nog symtomatiskt att kommunen tappar 72 placeringar när det gäller service till företagen. Nu är det dags för Vimmerby att ta sig tillbaka till positionerna som fanns i fornstora dagar.


TORSÅS

Tappar 29 platser och når positionen 155. Att man sjunker 53 platser i sammanfattande omdöme är något som politiker och tjänstemän borde ta sig en funderare på. Det som kännetecknade ”Torsåsandan” är inget man kan ta för givet, utan behöver leva och utvecklas. Nu behövs nya tag och ny fokus på företagsklimatet. 


OSKARSHAMN

Den korta trenden av positiva resultat håller i sig. I år stiger man 15 platser. I viktiga frågor som service till företagen, politikers- och tjänstemäns attityder stiger man. Positivt, men en placering på 212 av 290 är fortfarande lågt.


NYBRO

Grattis Nybro till årets bästa klättrare i länet! En förbättring på 51 platser är bra jobbat och att man stiger för 5:e året i rad är starkt och målmedvetet arbetat. Att medias attityder stiger (+198 placeringar) är något som kan bidra till att skapa positiv utveckling.


MÖRBYLÅNGA

Tappar 57 placeringar. 2015 låg kommunen på plats 121, vilket är ett hyggligt resultat, att jäämföra med dagens plats 264. Här behövs målmedvetenhet, fokus och långsiktighet för att påbörja resan uppåt igen.


MÖNSTERÅS

Länets 1:a åter igen, även om man tappar 3 placeringar. Det är starkt att finnas inom topp 50 i riket i 9 av 12 parametrar.  2:a i landet på service till företagen, 2:a i landet gällande politikers attityder, 5:a i landet i tjänstemäns attityder. Stark och långsiktigt!


KALMAR

Sjunker en placering. Kalmars långsiktiga och målmedvetna förbättringsarbete fortsätter visa på positiv utveckling. Här ser vi tydligt hur viktigt det är med rätt attityd från politikerna. Det är intressant att företagen ger så höga omdömen om möjligheterna att hitta relevant kompetens. Vad är det Kalmar gör rätt så här i brinnande högkonjunktur?


HÖGSBY

Stiger 4 placeringar. 258 av 290 är fortfarande en mycket låg nivå. Man kan ju undra vad det är som ligger bakom de sjunkande rankingarna av IT- & telenät och skolans attityder?


HULTSFRED

Efter 4 år med sjunkande resultat går det nu uppåt. En stigning med 31 platser. Många av parametrarna pekar år rätt håll och man blir nyfiken på vad Hultsfred gjort för att skolans attityder ska stiga 102 placeringar?


EMMABODA

Tappar 20 placeringar. Nu är det endast två kommuner i landet som får sämre ranking.  Emmaboda sjunker för tredje året i rad och med så många parametrar med placeringar på 200 eller sämre är det inte så konstigt. Nu behöver politiken, tjänstemännen och företagen gemensamt ta krafttag för att åstadkomma förbättring.


BORGHOLM

Plus 37 placeringar. En process för att förbättra företagsklimatet är inledd och nu håller vi tummarna för att alla inblandade är med på banan. Det är imponerande att Borgholms kommun är sjua i landet på företagande och har en nyföretagsamhet som förbättras kraftigt.Mer information för den som vill grotta i resultaten finns på www.foretagsklimat.se och i artikel på vår regionala hemsida https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/kalmar/langt-mellan-topp-och-botten_720477.html


Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se