thoralf

Direktlänk till inlägg 26 oktober 2017

SVAR PÅ FRÅGOR I INFOBLADET

Av Thoralf Alfsson - 26 oktober 2017 08:02

Då var det återigen dags att återge svaren på frågorna från mitt infoblad eftersom invånare i Mörbylånga kommun fått förmånen att fördjupa sina kunskaper i dessa ämnen.

 

 

 

1. Vilken av följande växthusgaser tror du har störst inverkan på jordens temperatur?

   1   Ozon O3       X  Koldioxid  CO2   2  Vattenånga H2O


Rätt svar är 2. Vattenånga.


När Demoskop ställde samma fråga för några år sedan till över tusen personer svarade endast 3 procent rätt. I gruppen akademiker svarade bara 4 procent rätt medan de med enbart Grundskola svarade hela 11 procent rätt ;-)


”Vattenångan står för grovt räknat hälften av den nutida växthuseffekten på jorden. Även molnen, det vill säga vatten i form av droppar eller iskristaller, har en påtaglig växthusverkan – de ger upphov till ungefär en fjärdedel av den totala växthuseffekten. Koldioxiden svarar för uppåt 20 % och övriga växthusgaser (främst ozonlustgas och metan) tillsammans för ca 7 % av den nutida växthuseffekten.”

Wikipedia, växthuseffekten


”Det finns flera växthusgaser. Den viktigaste är vattenångan och näst störst effekt har koldioxiden. Eftersom de olika växthusgaserna delvis påverkar samma våglängder av strålningen är det svårt att säga exakt hur mycket respektive gas bidrar med. Men vattenångan står för storleksordningen 40-70 %, medan koldioxiden står för 10-25 %. Av övriga växthusgaser bidrar metan (CH4) och dikväveoxid (N2O), dvs lustgas med cirka 5 procent var.” 

Pär Holmgrens klimatskola.


2. Hur tror du att utsläppen av koldioxid per person har förändrats i Sverige sedan 1980?

   1  Minskat          Oförändrad           2  Ökat


Rätt svar är 1. Minskat.


En stor orsak till att utsläppen av koldioxid minskat i Sverige är 70-80-talets utbyggnad av kärnkraften. Den som är lite äldre minns säkert oljekrisen på tidigt 70-tal vilket innebar att omställningen till kärnkraften startade. När sedan kärnkraftverken började komma igång skulle alla oljepannor i villorna kastas ut och ersättas med elpannor och i många nybyggda hus installerades även direktverkande elelement.


 


http://ekonomihandboken.se/klimatkrisen/vem-ar-klimatboven/3. Hur stor andel av Sveriges elproduktion är fri från koldioxidutsläpp?

   1  Mindre än 50 %   80 %    2  Mer än 95 %


Rätt svar är 2. Mer än 95 procent.


Vattenkraft och kärnkraft är de två stora energikällorna i Sverige. Vindkraften har även vuxit de senaste åren tack vare stora subventioner men står ändå enbart för ca 10 procent av elproduktionen. Enligt energiföretagen var 98 procent av elenergin under 2016 koldioxidfri. Att fortsätta bygga vindkraftverk och solparker har med andra ord mycket liten inverkan på koldioxidutsläppen, den kan i vissa fall till och med ha motsatt effekt.


https://www.energiforetagen.se/sa-fungerar-det/el/produktion/4. Tror du att antalet stormar i Sverige under de senaste hundra åren har?

   1  Minskat          X  Oförändrad            2  Ökat


Rätt svar är 1. Minskat


Enligt statistik från SMHI har antalet stormar minskat och medelvinden har visat på en sjunkande långsiktig trend.


”Medelvindhastigheten har minskat i åtta av nio trianglar under perioden 1951-2010. Det har alltså blivit mindre blåsigt i genomsnitt. Sammantaget för Sverige har även antalet stormar liksom vindenergipotentialen minskat.”


https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.16896!/webbFaktablad_51.pdf5. Hur stor andel av Grönlands glaciärer tror du har försvunnit/smält bort under de senaste trettio åren?

   1  Mindre än 1 %   X  5-10 %    2  Mer än 10 %


Rätt svar 1. Mindre än 1 procent.


När Demoskop ställde den här frågan var det också bara 3 procent som svarade rätt, precis som i fråga nummer 1. Media har ett stort ansvar för att okunskapen är så stor hos den breda allmänheten.


Enligt uppgifter har inlandsisen på Grönland en volym på 2 800 000 km3. Om en procent skall smälta så måste alltså 28 000 km3 eller ca 1 000 km3 smält varje år under de senaste 30 åren. 

Men när klimatalarmisterna beräknar hur mycket inlandsis som försvunnit använder de inte enheten kubikkilometer! Nej, då pratar man istället antalet ton is som smält. Allt för att det skall bli mer obegripligt och låta betydligt värre och dramatiskt än vad de faktiskt är. En kubikkilometer inlandsis väger ca 900 000 000 ton eller nästan 1 miljard ton.


Det blir mer alarmistiskt och prata om att si och så många miljarder ton inlandsis smält bort än något hundratal kubikkilometer.


Under 2017 ser det faktiskt ut som att ingen avsmältning kommer ske överhuvudtaget! Utan att det blir en tillväxt av inlandsisen.


http://www.dmi.dk/groenland/maalinger/indlandsisens-massebalance/6. Hur tror du att Östersjöns vattenstånd har förändrats i Stockholm sedan mätningarna startade 1774?

   1  Sänkts ca 75cm  X Oförändrad  2 Ökat ca 100cm


Rätt svar är 1. Sänkts ca 75 cm.


I själva verket har havsnivån sjunkit med närmare 1 meter sedan 1774. Förr i tiden kallade man detta för "vattenminskning" innan man förstod att det hade med landhöjningen att göra.


 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/stockholms-havsvattenstandsserie-1.13499


Jag hoppas att alla förstår att klimatalarmisterna som pratar/skriker om höjda havsnivåer och översvämningar längs Sveriges kuster helt har "glömt" bort landhöjningen. Personligen tror jag att man medvetet nonchalerar landhöjning bara för att skrämma upp befolkningen! Ett i mina ögon högst bedrägligt beteende från klimatalarmisterna.

Dessutom blir det helt tokigt när Länsstyrelserna runt om i Sverige ställer helt nya krav på kustnära bostadsbyggande och på grund av riskerna för framtida havsnivåhöjningar. 


Den enda kustremsa i Sverige där det noterats en väldigt liten havsnivå höjning är Skånes sydkust där landhöjningen är som minst i hela vårt land.


Läs även min egen lilla upptäcktsfärd och letande efter ett så kallat ”vattumärke” i Kalmarsund.

http://thoralf.bloggplatsen.se/2017/07/19/11462073-en-fantastisk-historia/
7. Tror du antalet isbjörnar under de senaste trettio åren har?

   1  Minskat          X  Oförändrat            2  Ökat


Rätt svar är X. Oförändrat.


”Världens isbjörnar tycks må bra. 1993 beräknades det finnas cirka 25.000 isbjörnar världen över. En beräkning gjord under 2013 landar på samma antal, cirka 25.000.”


http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/forskare-samma-antal-isbjornar-i-dag-som-1993/8. Öland och delar av fastlandet har problem med grundvattennivåerna. Hur tror du att årsnederbörden har förändrats sedan 1860-talet i Kalmar?

   1  Minskat 75 mm   X  Oförändrad   2  Ökat 75 mm


Rätt svar är 2. Ökat mer än 75 mm/år


Enligt statistik från SMHI så har årsnederbörden ökat kraftigt sedan man började göra mätningar i Kalmar. Jag har sammanställt statistiken i ett diagram. När mätningarna började var årsnederbörden betydligt mindre än 400mm/år men under det senaste decenniet har årsnederbörden varit över 500 mm/år, förutom under 2015.


Tänk om årsnederbörden under de kommande åren blir ”normal” med mellan 500-700 mm/år. Kommer då alla investeringar med avsaltningsverk och vattenledning från fastlandet till Öland varit onödiga investeringar på många hundra miljoner kronor?


 
9. Hur många miljarder kronor kostade Migrationsverkets verksamhet de svenska skattebetalare under 2016?

   1  Ca 25 mdr.kr    X  Ca 50 mdr.kr  2  Ca 75 mdr.kr


Rätt svar är X. Ca 50 miljarder kronor


Enligt Migrationsverkets årsredovisning för 2016 var utfallet drygt 52 miljarder kronor. Den totala kostnaden för statens utgiftsområde 8 Migration och utgiftsområde 13 Integration uppgick under 2016 till drygt 60 miljarder kronor. Det finns dock siffror som gör gällande att den verkliga kostnaden är över 70 miljarder kronor, om allt räknas in men vi får hålla oss till Migrationsverkets årsredovisning.


Som jämförelse kan nämnas att Rättsväsendet kostade drygt 40 miljarder kronor under 2016 (Polismyndigheten, Säpo, Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar, Kriminalvården med fängelser mm.)10. Hur många miljarder kronor fick Sverige (Migrationsverket) i bidrag från EU för migration under 2016?

   1  Ca 0,2 mdr.kr    X  Ca 5 mdr.kr  2  Ca 10 mdr.kr


Rätt svar är 1. Mindre än 0,2 miljarder kronor.


Följande kan läsas i Migrationsverkets årsredovisning.


”Migrationsverkets anslag från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar uppgick till 186 miljoner kronor för år 2016 men endast 31 procent, 57 miljoner kronor, har nyttjats. Det låga utfallet beror på att den nya fonden Asyl-, migrations och integrationsfonden, som avser åren 2014–2020 försenades i starten.”  

 

Det innebär att ca en promille av Migrationsverkets kostnader täcktes av bidrag från EU. Det vill säga en tusendel! I princip noll och ingenting.

Tyvärr finns det människor inom vänsterrörelserna som sprider lögner om att EU betalar stora delar av Sveriges flyktingkostnader. Det är en myt på riktigt!
11. Hur många miljoner kronor fick Mörbylånga kommun i bidrag/ersättning från Migrationsverket under 2016?

   1  27 milj.kr    X  45 milj.kr  2  61 milj.kr


Rätt svar är 2. Ca 61 miljoner kronor.


Enligt statistik från Migrationsverket betalades följande ersättningar ut till Mörbylånga kommun under 2016.


 12. Hur många miljoner kronor fick Kalmar läns landsting i bidrag/ersättning från Migrationsverket under 2016?

   1  50 milj.kr    X  175 milj.kr  2  250 milj.kr


Rätt svar är X. Ca 175 miljoner kronor


Kalmar län har en befolkning på drygt 240 000 människor. Om man betänker svaret i fråga 10 så täcker knappast bidraget från EU kostnaden för enbart det Kalmar läns landsting får i ersättning från Migrationsverket.


 

Källa Migrationsverket.13. Hur många miljoner kronor fick de 12 kommunerna i Kalmar län i bidrag/ersättning från Migrationsverket under 2016?

   1  250 milj.kr    X  600 milj.kr  2  1 100 milj.kr


Rätt svar är 2. Drygt 1 100 miljoner kronor eller 1,1 miljarder kronor enbart till Kalmar läns 12 kommuner. I Sverige finns det 290 kommuner.


Här nedan finner du en sammanställning över hur stora bidrag/ersättningar som Migrationsverket betalat ut under 2016 till Kalmar läns tolv kommuner. 


 


Källa Migrationsverket14. Alliansregeringen införde 2011 etableringsreformen. Enligt regeringens proposition beräknades kostnaden till 1,2 miljarder kronor per år vid full utbyggnad.  Hur stor var kostnaden under 2016?

   1  1,5 mdr.kr    X  Ca 3,5 mdr.kr  2  Ca 6,5 mdr.kr


Rätt svar är 2. Ca 6,5 miljarder kronor


Det vill säga att kostnaden som Alliansregeringen och integrationsminister Erik Ullenhag beräknade är idag närmare 500 procent högre. Dessa 6,5 miljarder kronor skall alltså läggas till Migrationsverkets dryga 52 miljarder kronor. Här kommer också ett diagram över kostnadsutvecklingen för Etableringsreformen. Tack Fredrik Reinfeldt och Erik Ullenhag!


 

Källa: Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
15. Hur stor andel av de arbetssökande i Mörbylånga kommun under augusti månad var födda i något annat land än Sverige?

   1  Ca 30 %       X  Ca 43 %          2  Ca 52 %


 Rätt svar är 2. Ca 52 procent.


I augusti var 166 personer av 315 födda i något annat land än Sverige. Det innebär att ca 52 procent av de arbetssökande var födda i något annat land.

Men med tanke på att av de 149 personer som var födda i Sverige har sannolikt ett antal av dessa föräldrar där båda är födda utomlands. Därmed gissar jag att kanske 60 procent av de arbetssökande i Mörbylånga kommun har utländsk bakgrund. En skrämmande siffra som politikerna borde vara mycket oroade över med tanke på att den stiger fort.

Det visar på en fullständigt misslyckad migration och integrationspolitik!

 

 

16. Hur många miljoner kronor omsätter den svarta handeln årligen i Malmö?

   1  1 250 milj.kr    X  3 600 milj.kr  2  5 500 milj.kr


Rätt svar är 2. Ca 5 500 miljoner kronor


Under min tid i Riksdagen och Skatteutskottet gjorde vi ett besök i Malmö och träffade kommunledningen. Ett av kommunalråden berättade då att man gjort en utredning om den svarta marknaden i Malmö och att den omsatte ca 5,7 miljarder kronor, vilket även medförde att Malmö stad förlorade skatteintäkter på ca 2,2 miljarder kronor. Hur många rätt hade du?


Läser du enbart pk-media så gissar jag att du inte hade mer än 2-5 rätt. Läser du även alternativ media kanske du hade mellan 5-10 rätt eller fler rätt.


Läser du min blogg regelbundet och har ett bra minne kan du kanske fått mellan 10-15 rätt ;-)


Om vi i Sverige hade en journalistkår som berättade sanningen/fakta och som granskade alla klimatalarmister och Miljöpartister så hade du med stor säkerhet haft bättre kunskaper och fler rätt på frågorna.


Så vad skall du läsa i fortsättningen?


 
 
Ingen bild

Hacke

26 oktober 2017 15:25

Glimrande Thoralf! Till alla fina epitet kring dig i den sverigevänliga folkrörelsen kan nu också läggas folkbildaren. Det uppdrag som normalt ska ligga på media och då inte minst kolossen public service.
När nu denna traditionella media har svikit sitt uppdrag i grunden och förfallit till regimtrogna propagandaorgan och fake news-producenter är det alternativmedia och fria bloggare som vi får förlita oss till och stödja på alla sätt.

Hatten av ännu en gång för din ovärderliga insats på området Thoralf!

 
Ingen bild

SM811

26 oktober 2017 15:39

Fantastiskt bra. Skall testa på mina vänner. Kanske skulle skicka till några miljöpartister samtidigt.

 
Ingen bild

Gubben o Gumman

26 oktober 2017 16:49

Om Ölandstarzan var i närheten av vad "Kalmars största klimatförnekare presterar, skulle Lian-mannen hoppa 10000 år framåt i evolutionen
Tyvärr sitter tvångstanken om 70000 personer i kommunen , då via import av ubersmarta från tredje världen hårt mellan öronen

 
Ingen bild

Finnen

26 oktober 2017 17:28

Skrämmande läsning. Tips: Gör en onlineenkät, så får du statistik på hur folk har svarat.

 
Ingen bild

Hasse Pannband

26 oktober 2017 18:06

Körde en tur på Öland idag, och tvärade
över Alvaret. Det rådde inte brist på vatten
och små "insjöar" sågs överallt.

Med tanke på klimatmupparnas alarm om att Öland
kommer att förvandlas till öken. Har du några
uppgifter hur grundvattensituationen för Öland
ser ut idag?

 
Ingen bild

DecemberKartellen

26 oktober 2017 18:22

Jag är trött på dumheter.

THE Government has said the term “pregnant woman” should not be used in a United Nations treaty because it “excludes” transgender people.

http://www.express.co.uk/news/uk/869874/Term-pregnant-women-banned-offensive-transgender-people-UK-United-Nations

Don’t say pregnant women - say pregnant PEOPLE! Fears over transgender upset

 
Ingen bild

Lasse P

26 oktober 2017 18:28

Det var som satan.Jag frågat ut 4 st vänner,allt från 3 rätt till 10 rätt hade dom.PS jag själv hade 13 rätt.Bra jobbat eller inte? Prova själva.
Ha De.

 
Ingen bild

O´ Hyra

26 oktober 2017 18:35

Fick "idiottidningen, Hemma hos HSB idag.
Normalt går den direkt dit den hör hemma, papperskorgen.
Krigsrubriken var: Om hundra år vill inte försäkringsbolagen
försäkra 100 000 svenskars bostäder! Detta vet HSB trots att en
väderprognos från SMHI är osäker om det så gäller nästa dag.

I samma nummer riksbögen Wolf i randiga mysbyxor någonstans
på Södermalm och en färgad feminist som ska "upplysa" svenskarna
hur man blir multi och "tolerant".
Herregud, bevara Sverige.

 
Ingen bild

Svante1

26 oktober 2017 18:45

Din och Lars Bern`s blogg läser jag varje dag... 13 rätt :) !!!

 
Ingen bild

Von Kätting

26 oktober 2017 19:10

Höjda havsnivåer?
Är det när man får flytta sin båt därför
att grunden sticker ovanför havsytan?

 
Ingen bild

Stridhsson

26 oktober 2017 19:43

Vill tacka dig för allt arbete du lägger ner för att vi vanliga dödliga ska få veta sanningen. Tänker på våra gamla på äldreboenden hur hjärntvättade de blir av bla SVT, de har ju inga alternativ.
Har en gammal moster som är hänvisad till gammelmedia, när jag berättar verkligheten har jag svårt att bli trodd!

 
Ingen bild

Christer

26 oktober 2017 21:21

Hatten av ännu en gång för Thoralf!
Lite skamsen måste jag erkänna att jag hade flera "oförklariga" fel i din enkät. Du är den den outtröttlige folkbildaren Thoralf, måtte valberedningen inse det när dom nominerar Riksdagslistan inför valet 2018. Jag ska testa mina anhöriga på din lista i helgen, misstänker att jag får se några "fågelholkar" då.

 
Ingen bild

DecemberKartellen

26 oktober 2017 22:46

Man häpnar.
Myndigheter lägger ner resurser på att jaga en odlare i Kalmar för en småsak. Det hade väl kunna räcka med en tillsägelse och ett återbesök. Men rättegång och böter.

Finns inga rimliga proportioner. Varför prioriteras inte våldtäkt - ett brott med brottsoffer. Fallet med potatisodlaren har inga brottsoffer - ändå går de hårt åt honom. 5.000 i böter visar videon.
https://vimeo.com/239852155

 
Ingen bild

OT

26 oktober 2017 23:17

Fattas en fråga:

Vilken av dessa alternativ har störst påverkan på jordens klimat?

1 Vatten ånga H2O X CO2 2 Solen

Svar 2 innebär att du är logisk i din tankegång
Svar X innebär att du är påverkad av ...
Svar 1 innebär att du läst på universitet men är ologisk

Motivering av korrekt svar 2.

Tänk dig att solen slocknar, det tar ca 8 minuter från det solen slocknat tills du upptäcker det här på jorden (det blir kolsvart).

När solen slocknat, finns det inte längre en engergikälla tillräckligt stor för att upprätthålla värmen på jorden.

Efter X antal timmar/dygn/veckor... kommer jordens temperatur uppnå omgivande rymds temperatur vilken närmar sig med några grader den absoluta nollpunkten.

 
Ingen bild

Folklig

26 oktober 2017 23:33

Du är underbar Thorlaf!

Fantastiskt lärorikt frågeformulär.
Sanning, fakta och saklighet.

Till skillnad från de postmodernt indoktrinerad.
Lögn, godtycke och härskarteknik.

 
Ingen bild

OT

27 oktober 2017 00:46

Tack Thoralf!

Precis som många andra, men på ett mycket mer publikare sätt uttrycker du dig - ”Johnny Cash - I Walk the Line”: https://www.youtube.com/watch?v=KHF9itPLUo4

Sverige är vårt, det spelar ingen roll hur svårt det för andra att förstå!

Vad många inte förstått är att en dag så har vi alla fått nog och som en enda man går vi man ur huse och då smäller det till ordentligt - ”Eddie Meduza - Sveriges kompani”: https://www.youtube.com/watch?v=ZdD6wLXdBiA

Detta är inget löfte, det är svensk kultur. Ty 69 - årsålder för pension; har ni 7-klöverpolitiker överhuvudtaget ingen självarelse bedrift?

P.S: Pensionär! Om du känner dig felbehandlad gör som de i mellanöstern, krama en politiker och dra sprinten!

 
Ingen bild

Även internationellt uppmärksammad

27 oktober 2017 04:00

Journalist who called Assange ‘criminal’ over rape claims faces own sex assault allegations

A journalist with Swedish daily Aftonbladet who reportedly referred to WikiLeaks co-founder Julian Assange as a “criminal” is himself in hot water. He’s accused of rape and sexual assault – including of underage girls.
The allegations against Fredrik Virtanen, who also hosts his own talk show on Swedish TV8, emerged as part of the #MeToo social media campaign. The campaign, which surged in popularity after the sex scandal surrounding Hollywood producer Harvey Weinstein, encourages women to speak up to share their experiences of sexual harassment.
https://www.rt.com/news/407615-assange-critic-rape-allegations/

 
Ingen bild

A

27 oktober 2017 09:27

Tanken slog mig, att du Thoralf av alla riksdagsmän inte fick förnyat förtroende. Det måste rättas till. Du är en man med stora kunskaper och sunt förnuft. En bristvara bland dagen politiker.

 
Ingen bild

!

27 oktober 2017 11:59

Muslimsk Halloween året om

https://www.middleeastmonitor.com/wp-content/uploads/images/article_images/middle-east/saudi-women-2.jpg

---

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Thoralf Alfsson - 1 januari 2019 10:34


På årets första dag blir detta blogginlägg det sista på bloggplatsen. Från och med idag finns bloggen enbart på Wordpress.   https://thoralfsblogg.com/   Jag har skrivit exakt 3 000 blogginlägg och fått drygt 108 300 kommentarer sedan det för...

Av Thoralf Alfsson - 31 december 2018 10:53

När jag går igenom alla blogginlägg som jag skrivit under 2018 blir jag faktiskt både upprörd och deprimerad. Jag blir även förbannad och undrar vad som hänt med SD och vad det blivit för ett parti, om jag utesluts för vad jag skrivit på min blogg, h...

Av Thoralf Alfsson - 30 december 2018 12:36

När jag idag funderade på om jag skulle skriva en liten nyårskrönika med länkar till ett intressant blogginlägg för varje månad under 2018 så hittade jag ett blogginlägg jag skrev i samband med Jimmie Åkessons besök i Kalmar under mars månad. Jimmie ...

Av Thoralf Alfsson - 29 december 2018 21:33


Då är jag hemma igen efter en rundtur till mina barn och barnbarn under några dagar. Hockey igår kväll i Linköping. Bra match med lite nerv i slutet då LHC straffade Färjestad med 5-4.   Idag släpps de ”svenska” terroristerna efter at...

Av Thoralf Alfsson - 28 december 2018 09:39

”De egentliga skälen till att Alfsson uteslöts är, enligt den övergripande information vi fått ta del av i ärendet, att han vid upprepade tillfällen de senaste åren agerat på ett sätt som allvarlig skadat partiets anseende, att han gett uttryck...

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<<< Oktober 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se