thoralf

Direktlänk till inlägg 17 oktober 2012

SVAR PÅ TVÅ SKRIFTLIGA FRÅGOR

Av Thoralf Alfsson - 17 oktober 2012 23:30

Jag har ställt två skriftliga frågor till statsråd. Den första gäller böneutrop och har besvarats och har besvarats av Stefan Attefall (KD) och den andra frågan gäller kravet på egna rum för asylsökande ensamkommande barn som har besvarats av Maria Larsson (KD).


Båda frågeställningarna har också inneburit att vi skrivit enskilda motioner som du kan läsa här.

Förbud mot böneutrop.

Delat boende för ensamkommande barn.


När det gäller min fråga om böneutrop vid moskéer till Stefan Attefall (läs frågan här) så kan svaret bara beskrivas som undvikande och han överlåter hela ansvaret till Botkyrka kommun.


Här är hela svaret.


”Svar på fråga 2012/13:37 av Thoralf Alfsson (SD) Kan böneutrop jämställas med klockringning

 

Thoralf Alfsson har frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd eller ta något initiativ med anledning av om böneutrop kan jämställas med klockringning.

 

Som Thoralf Alfsson känner till så är religionsfriheten och föreningsfriheten grundlagsfäst genom bestämmelserna i 2 kap. regeringsformen. Varje medborgare har rätt att utöva sin egen religion, antingen ensam eller tillsammans med andra, och att anordna offentliga gudstjänster. Samtidigt omfattas givetvis även verksamhet som förekommer i ett religiöst sammanhang av gällande civilrättslig reglering.

 

Som minister ansvarig för statens relationer med trossamfunden är jag övertygad om att trossamfunden är en betydelsefull del av det civila samhället och att vi ska ha ett samhälle med många religiösa uttryck. Det är kommunen och de berörda samfundens uppgift att föra dialog för att nå en lösning som är hållbar och bra för alla parter.

 

Stockholm den 17 oktober 2012

Stefan Attefall”

 

Uppenbarligen är det regeringens uppfattning att vi skall ha ”ett samhälle med många religiösa uttryck”. Jag tolkar det som att regeringen förespråkar böneutrop från minareter vid moskéer i Sverige. Jag tar mig för pannan och undrar vad Alliansen vill uppnå med detta.När det gäller min fråga om kravet på egna rum som jag ställt till Tobias Billström (läs frågan här) så har han överlämnat den till Maria Larsson att svara. I svaret kan jag faktiskt se en viss förståelse för min frågeställning och att frågan håller på att utredas och ett förtydligande kommer från Socialstyrelsen under hösten.


Här hela svaret.


”Svar på fråga 2012/13:27 av Thoralf Alfsson (SD) Krav på egna rum för ensamkommande barn

 

Thoralf Alfsson har frågat migrationsministern om denne avser att vidta några åtgärder angående de bestämmelser som gäller för boenden som riktar sig till ensamkommande barn. Thoralf Alfsson anser att Socialsty­relsens allmänna råd och föreskrifter för hem för vård eller boende (SOFS 2003:20) som bl. a. ställer krav på egna rum för ensamkommande medför kraftigt ökade kostnader för kommunerna.

 

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan som rör boende i hem för vård eller boende (HVB). Jag vill även tillägga att det finns andra alternativ än enbart HVB-hem för ensamkommande barn, så som familjehem.

 

Enligt nuvarande lagstiftning har kommunen ansvaret för att barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden och därmed även ansvaret för att stötta och skydda alla barn som är i behov av detta.  Om det bedöms som nödvändigt kan en placering i ett hem för vård eller boende bli aktu­ellt. Det är viktigt att understryka att kommunens ansvar omfattar alla barn, och att ensamkommande barn inte särskiljs från andra barn i behov av stöd från samhället.

 

Socialstyrelsens författningar utgår från gällande lagar och förordningar. De består av bl. a. föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande regler och allmänna råd är rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas. Av de allmänna råden framgår att barn som bor i HVB i regel bör ha ett eget rum. Denna rekommendation gäller alla barn i HVB och har sin utgångspunkt i det enskilda barnets bästa.

 

Som barn- och äldreminister med ansvar för barnrättsfrågor anser jag att det är vik­tigt att alla barn har samma grundrättigheter vad gäller de stödinsatser som ges dem. Med detta som utgångspunkt ska socialtjänsten därefter pröva varje enskilt barns behov av vilka insatser som passar just honom eller henne. Socialstyrelsen kommer under hösten att ta fram en vägled­ning om ensamkommande barn där bland annat boendealternativ utifrån bedömt vårdbehov kommer att förtydligas utifrån gällande bestämmel­ser.

 

Stockholm den 17 oktober 2012

Maria Larsson”
Om Socialstyrelsen under hösten förändrar sin egen tolkning av de allmänna råden kan det innebära att ombyggnationen av Villa Ossian i Påryd är onödig. Då kan det vara ok att två såkallade ensamkommande barn delar rum under tiden deras asylärende prövas.


Jag skulle därmed vilja uppmana Socialnämnden i Kalmar att vänta med att teckna ett nytt avtal med Byalaget i Påryd om ett 20-årigt hyresavtal för Villa Ossian som kommer kosta Kalmar kommun mångmiljonbelopp.

 
ANNONS
 
Ingen bild

Patrik

18 oktober 2012 07:04


@Jenny

Såg Du mitt tidigare inlägg till dig? Gillar din humor och maila gärna mig: patrik400@live.se

En fråga: Varför delas det ut PUT så ofta? Är det inte meningen att dessa människor ska återvända hem???

 
Ingen bild

Gubben o Gumman

18 oktober 2012 07:19

Patrik : Nej meningen är att hela släkten skall komma hit och rädda våra pensioner genom att tömma socialförsäkringssystemen och kommunernas socialbudgetar.
Är det inte genialt

 
Ingen bild

Patrik

18 oktober 2012 07:25

@ Gubben och Gumman

Ja det är så sorligt. Välfärden dyker snabbt nu. Så länge dessa generösa bidrag betalas ut så återvänder man inte hem! Stryp bidragen nu!

 
Ingen bild

Stefan A.

18 oktober 2012 08:44

Nu har kammarrätten "slagit fast", enl. östersundsposten härjedalsdelen, att en ensamkommande ung vuxen har rätt till betald "umgängesresa" till sina föräldrar i Iran,man undrar varför regeringen behandlar utlänska medborgare mycket bättre än Svenska,vad säger fas treare?vad säger Svenska arbetslösa ungdomar? ska vi ha det så här så rösta på sjuklövern, annars finns ett alternativ och det heter SD.

 
Ingen bild

Rafiq A Tschannen

18 oktober 2012 09:19

|.|NO GOD BUT ALLAH AND MOHAMMED IS HIS PROPHET |.|
.
Allt vad man som en blivande god svensk muslim behöver veta om profeten Muhammad (PBUH) och hans underkastade kan man idag läsa på den gröna, sköna Åsa Romsons hemsida: http://www.asaromson.se/.
Profetens företrädare HAKKOR, från SAUDI ARABIA, har gjort ett gudabenådat (Allah) intrång och redigerat om sidan för modernt behov, Allahu akbar.
.
Who is Muhammad that is followed by more than one billion Muslims?
Is he a venerable scientist?
Is he a popular prince?
Is he a sophisticated Prime Minister ?
Is he a fair king?
The answer is No
He is greater than all of those
He is the Messenger of Allah
Muhammad received the message from Allah 1400 years ago to call all mankind to follow the true path, no matter where or when; no matter if white or black, his message is for all.
His message is the last and the lasting one, no messenger will come after him, he is the last Messenger.
Who is Muhammad?
Is he a terrorist, as said by the Western media, or is he the brave warrior who won most of his battles against the enemies of Islam, or is he the genius who resolved all cases and troubles between the tribes.
He is the one who protected our Rights.
He protected men's, women's and children rights
He protected the relations between neighbors
He established the relationship between Muslims and Non-Muslims .
He organized the relationship between the members of the family showing the duties towards the parents
He prevented injustice and called for justice, love, togetherness and cooperation for the best.
He called for helping the needy, visiting the patients, love and exchanging advises between people.
He prohibited bad manners such as steeling, lying, and murdering .
He is the one who changed our lives and manners to the best .
A Muslim doesn't steal
A Muslim doesn't lie
A Muslim doesn't drink alcohol
A Muslim doesn't commit adultery
A Muslim doesn't cheat
A Muslim doesn't kill innocent people
A Muslim doesn't harm his neighbors
A Muslim obeys his parents and helps them
A Muslim is kind to young and elderly people, to women and to weak people.
A Muslim doesn't torture humans or even animals
A Muslim loves his wife and takes care of his children and show mercy towards them until the last day of his life.
A Muslim's relationship towards his children never stops even when they become adults
He is Muhammad (PBUH)
Did you know why all Muslims love Muhammad (PBUH)?
.
detta var bara en bråkdel.

 
Ingen bild

Stefan L

18 oktober 2012 09:21

Ang. umgängesresan från Härjedalen:
Om han har hittat sina föräldrar så är han ju inte ensam längre. Kan han dessutom åka tillbaka till Iran för att umgås så verkar det ju inte finnas något farligt att fly från. Alltså borde han inte ha några asylskäl. Det kan inte vara Sveriges ansvar att bekosta umgängesresor åt utländska medborgare. Man undrar hur kammarrätten resonerar....

 
Ingen bild

Gudrun

18 oktober 2012 09:26

Här har ni en annan fantastisk artikel i Östersundsposten att kommentera:
http://op.se/kulturnoje/kronikor/1.5177493--jag-ar-inte-rasist-men-manniskorna

 
Ingen bild

Björnen

18 oktober 2012 09:31

Men religionsfriheten betyder ju även rätten att vara fri från religion. Att tillåta böneutrop är att bryta mot religionsfriheten eftersom man tvingar icke-muslimer att lyssna på den muslimska bönen.

 
Ingen bild

vmm

18 oktober 2012 10:16

Två nonsenssvar, egentligen. Sammanfattning: vi ska ha religionsfrihet om det inte bryter mot andra lagar och barn bör om möjligt få ett eget rum. Ointressanta svar - politikersvar som säger självklara saker men inte något konkret.

 
Ingen bild

Erik

18 oktober 2012 10:42

OT en dåre vid namn Marcus Priftis står just nu på SVT och förtalar SD och alla SD-väljare. Riktigt vidrigt vad han plockar in i ordet rasism. Det är enkelt att slå upp ordets betydelse men såna här verklighetsfrämmande människor hittar på egna tolkningar. Fruktansvärt förtal.

 
Ingen bild

Medborgaren

18 oktober 2012 10:46

Läs Dalarnastidning.se idag, den mest kommenterade artikeln är en insändare om nyanländas ersättningar!
Folk som kommenterar är inte nådiga!

 
Ingen bild

AWSvensson

18 oktober 2012 10:46

Växjö har satsat 50 miljoner i diverse ogenomtänkta projekt för att få det mångkulturella Araby att leva upp till sina utopiska drömmar. Verkligheten ville annorlunda, istället för att arbetslösheten och därmed bidragsberoendet skulle minska så har det år efter år ökat.De krystade förklaringarna förankras inte i verkligheten, lever man i tron att arbetslöshet bekämpas bäst genom import av arbetslösa , ja då är ju inte förutsättningarna de bästa. Förvärvsarbetare i Växjö har legat omkring 77% sedan 2007 medan förvärvsarbetande i Araby minskat från knappa 60% 2007 till dagens 46%,under tiden har andelen utrikes födda ökat i samma område från 60% till nästan 70%.

 
Ingen bild

Hulda

18 oktober 2012 10:59

OT..
Hittade följande rubrik på SR,s nyhetssida nu: "Jesusbarnet portat från Julfirande i Helsingborg."

Givetvis gick inte detta att kommentera..

Det kanske vore på sin plats att den som tagit detta märkliga beslut fick en lektion om varför vi firar Jul..

Att detta är ytterligare en feg eftergift inför en ny främmande religion torde vara självklart..

 
Ingen bild

Patrik

18 oktober 2012 13:14

@ medborgaren

Nu går artikeln inte att kommentera längre :)

 
Ingen bild

von Moltke

18 oktober 2012 13:25

Hur går det med Bisarrometerns R2-kampanj, har man låtit meddela hur mycket man själv avser att sätta av till grabbens framtida vårdbehov?

 
Lassekolja

Lassekolja

18 oktober 2012 14:03

Hur kan det vara så viktigt med eget rum för "ensamkommande flyktingbarn"? Om man "flyr från krig och förfljelse" är man väl nöjd och tacksam för "tak över huve´t", eller...? Det är något lurt här, något som inte stämmer här....?! Vem ser till att det finns nappar och dockor när barnen kommer???

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1094619-oonska

 
Ingen bild

J B Doe

18 oktober 2012 17:18

Vill minnas att det nyligen föreslogs i bloggen att alla snurriga förslag från Socialdemokraterna och Miljöpartiet borde arkiveras, så att man inför nästa val kan påminna väljarna om dem. Som exempel nämndes Miljöpartiets förslag att statyer av våra kungar borde flyttas till undanskymda platser.
I Bisarrometern den 11 oktober får vi några fler godbitar, som bör spridas till allmänheten: Miljöpartister föreslår att en förslagslåda sätts upp i riksdagen. Alla kan lägga förslag i lådan och riksdagsmän kan på så vis få idéer till motioner. De föreslår även att avlidnas aska ska få spridas i alla våra nationalparker. Finns det inget angelägnare att syssla med? Pojkar ska även få välja flicknamn om de vill, och vice versa. Barn ska även få rätt att ha fler än två juridiska vårdnadshavare. Varför är detta angeläget, frågar man sig. Priset för snurrigast förslag går dock till motionen om att införa ett pantsystem för cigarettfimpar. Detta kan leda till "ett mer demokratiskt och tillitsfullt samhälle" tror förslagsställarna. Fan tro't.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 1 jan 10:34


På årets första dag blir detta blogginlägg det sista på bloggplatsen. Från och med idag finns bloggen enbart på Wordpress.   https://thoralfsblogg.com/   Jag har skrivit exakt 3 000 blogginlägg och fått drygt 108 300 kommentarer sedan det för...

Av Thoralf Alfsson - 31 december 2018 10:53

När jag går igenom alla blogginlägg som jag skrivit under 2018 blir jag faktiskt både upprörd och deprimerad. Jag blir även förbannad och undrar vad som hänt med SD och vad det blivit för ett parti, om jag utesluts för vad jag skrivit på min blogg, h...

Av Thoralf Alfsson - 30 december 2018 12:36

När jag idag funderade på om jag skulle skriva en liten nyårskrönika med länkar till ett intressant blogginlägg för varje månad under 2018 så hittade jag ett blogginlägg jag skrev i samband med Jimmie Åkessons besök i Kalmar under mars månad. Jimmie ...

Av Thoralf Alfsson - 29 december 2018 21:33


Då är jag hemma igen efter en rundtur till mina barn och barnbarn under några dagar. Hockey igår kväll i Linköping. Bra match med lite nerv i slutet då LHC straffade Färjestad med 5-4.   Idag släpps de ”svenska” terroristerna efter at...

Av Thoralf Alfsson - 28 december 2018 09:39

”De egentliga skälen till att Alfsson uteslöts är, enligt den övergripande information vi fått ta del av i ärendet, att han vid upprepade tillfällen de senaste åren agerat på ett sätt som allvarlig skadat partiets anseende, att han gett uttryck...

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3 4 5 6 7
8 9 10 11
12
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<<< Oktober 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se