thoralf

Alla inlägg under augusti 2012

Av Thoralf Alfsson - 6 augusti 2012 12:00

Inom Miljöpartiet rasar konflikten i Kalmar sedan man i en medlemsomröstning inte gett Jonas Löhnn förtroende att fortsätta som ersättare i kommunstyrelsen. Jonas Löhnn kontrade med att starta upp en egen arbetsgrupp och meddela att han inte kommer deltaga i Miljöpartiets fullmäktigegrupps möten. Läs artikel.


Konflikten har mer och mer fått formen av en konflikt mellan kvinnorna och männen inom partiet. Som Sverigedemokrat kan man bara sitta på åskådarläktaren och se på skådespelet.Det otrogna och nya paret kommunalrådet Johan Persson (S) och oppositionsrådet Malin Pettersson (M) som erkände sitt hemliga förhållande i slutet av juni har ännu inte kommit fram till hur situationen skall lösas. Vem skall lämna sitt uppdrag? Eller skall båda lämna kommunpolitiken?


Det märkliga i det hela är att media tycks fokusera mer på Malin Pettersson är Johan Persson. Är det kvinnan som skall lämna sin position? Varför hugger man inte på Johan Persson?


Möjligtvis beror detta på att Moderaterna i Kalmar är ett tämligen splittrat parti och att det råder stora meningsskiljaktigheter inom partiet. Något som man utan tvekan märkt under voteringarna i kommunfullmäktige. Jag skulle bedöma att i 8 av 10 voteringar är man inte enig inom partiet.


Ett tillfälle i år när man enigt var nämligen när förändrat avtal med Migrationsverket angående ensamkommande barn klubbades. Då var det bara SD som röstade NEJ! Tidigare har en del av moderaternas grupp avstått från att rösta när det gällt invandring men så inte denna gång.


Partipiskan hade tydligen svingats innan mötet av Malin Pettersson som även sitter i moderaternas partistyrelse. Vilket uppenbarligen även fått de mest kritiska moderaterna i Kalmar att ställa in sig i ledet under möjligheten om att bli anmäld till partistyrelsen och få sin politiska karriär tillintetgjord.


Enligt Barometerns artikel blockerar uppenbarligen Malin Pettersson att man inom partiet diskuterar framtiden. Inom moderaterna finns ingen naturlig efterträdare som oppositionsråd även om det finns en som säkert trånar efter uppdraget. Men flera ledande moderater anser att det skulle vara en katastrof för partiet i Kalmar.

Gissningsvis kommer det bli en hård kamp som kommer öka splittringen inom moderaterna. Risken är stor för moderaterna att man kommer tappa väljare.


”Straffsparkarna” har varit många för oppositionen i Kalmar när socialdemokraterna lekt ”herre på täppan” i Kalmar men det är endast Sverigedemokraterna som tagit till vara på dessa tillfällen enligt min mening. Malin Pettersson har stått för största möjliga tystnad.

Synd att det inte är val till hösten!ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 5 augusti 2012 16:11

Per Gudmundson har skrivit ett mycket intressant blogginlägg som än en gång visar på att islamextremister frodas i Sverige.


Även detta blogginlägg från Per Gudmundson visar att extremisterna söker sig till det naiva Sverige, där naiva politiker som Billström och Ullenhag styr massinvandringen.

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 5 augusti 2012 00:23

Som vanligt lägger man locket på! Enligt Kyrkans tidning så lägger Luleå stift ner sin utredning mot Aleksander Radler. Jag är övertygad om att det är en uppgörelse mellan stiftet och Stasi-spionen Radler. Genom att han avsäger sig prästerskapet så läggs också utredningen ner. Läs artikeln.


Eftersom de senaste avslöjandena tycks ha att göra med att ”nya dokument” har sammanfogats av de strimlade materialet som lär finnas i 15000 säckar i Stasiarkiven så är nästa fråga självklar.


Vad gör svenska Säpo?


Kommer Säpo återuppta utredningen mot Aleksander Radler när han nu erkänt sitt samarbete med Stasi och det finns nytt ”färskt” material i Stasi-arkiven i Berlin. För mig är svaret självklart! Är det det för Säpo?


På nätet görs det också gällande att han haft en del kontakter med Vitryssland, så sent som på 2000-talet. En sak är säker, ränderna går aldrig ur.


En annan person som också vill ha mer svar är prästen Dag Sandahl som skrivit flera blogginlägg angående Aleksander Radler. Så här skrev Dag Sandahl nyligen i ett blogginlägg.


”Frågorna om hur Radler fick en bas i Svenska kyrkan ska väl också ställas? Var och av vem prästvigdes han? Finns i materialet något som berättar om Växjö stifts DDR-kontakter och kan förklara hur biskop Lindegård och professor Wingren blev hedersdoktorer i östtyska Greifswald? Var detta belöningar som på något sätt kan han med Radler att göra?”


I ett blogginlägg för några dagar sedan ställde jag frågan. Vem var professor X. Det har kommit flera tips om vem som var professor X. Enligt dessa tips skall det röra sig om den professor Wingren som Dag Sandahl tar upp i sitt blogginlägg. Birgitta Almgren omnämner många gånger professor X när hon skriver om nr. 24 (Aleksander Radler) i sin bok ”Inte bara spioner”. Professor X rekommenderade Radler enligt Birgitta Almgren.


”Professor X rekommenderade honom på det varmaste till fortsatte studier och vistelse i Sverige. Vad som däremot inte står i Säpoutredningen är den viktiga kopplingen att professorn som lovordade den östtyske studenten året innan utnämnts till hedersdoktor vid ett universitet i DDR, en utnämning som DDR-regimen tilldelade positivt inställda nyckelpersoner som förväntades göra insatser för DDR.”


Är Professor X den utpekade Gustaf Wingren?


Det finns även en annan intressant omständighet när det gäller Gustaf Wingren.


”En gång efter ett möte med en samtalsgrupp som Olov Hartman ledde på Sigtunastiftelsen fick jag höra att Wingren skulle gifta sig med en av deltagarna i gruppen, nämligen den kända vänsterdebattören med bas i FNL-grupperna och styrelseordföranden för FIB/Kulturfront, Greta Hofsten. Jag trodde det var ett missriktat skämt, men det visade sig vara djupt allvar.”


Lika barn leka bäst!


Av Thoralf Alfsson - 2 augusti 2012 00:51

För någon vecka sedan fick jag en dom från Migrationsdomstolen översänd till mig från en politiker. Förhoppningen var väl att jag skulle skriva om denna dom på min blogg, något som jag också tänker göra i detta inlägg. Nu tror säkert många att det var en SD-politiker som skickade domen till mig men så var inte fallet. Det var från en allianspolitiker eller flera. De kan uppenbarligen bara diskutera dessa fall inom en sluten grupp inom sitt parti, inte lyfte dessa frågor öppet inom partiet.


Denna dom handlar om en kvinna från Iran som hävdar att hon riskerar att förföljas om hon återvänder till Iran. Migrationsverket har avslagit hennes ansökan med bland annat följande motivering.


”I det omfattande material som lämnats in till verket och till domstolen finns inga kopplingar till klaganden personligen och verket vidhåller att hon inte gjort sannolikt att hon uppmärksammats särskilt av de iranska myndigheterna. Hon har genom de inlämnade handlingarna inte visat att hon befunnit sig i Iran vid den tid hon påstår. Verket ifrågasätter inte att klaganden är döpt. Enbart omvändelse till kristendomen är i sig inte tillräckligt för att erhålla internationellt skydd oaktat om omvändelsen manifesterats i ett dop. Hon har inte gjort sannolikt att hon konverterat av genuin övertygelse eller att hon vid ett återvändande till Iran har för avsikt att leva som konvertit. Det finns inget som tyder på att hon har för avsikt att föra missionerande verksamhet i Iran eller att hennes konversion kommit till myndigheternas kännedom. Hon har inte gjort sannolikt att hon skulle ådra sig myndigheternas intresse med anledning av sin kristna tro.”

 

Hon är alltså ännu en i raden som konverterat för att få ytterligare ett skäl till uppehållstillstånd. Givetvis överklagade hon Migrationsverkets beslut om utvisning.


I Migrationsdomstolen blev sedan beslutet det omvända, permanent uppehållstillstånd med flyktingstatus!  Men ordförande, tillika rådmannen var skiljaktig. Han anför sedan en rad skäl.


”Jag anser att klaganden inte förmått göra sitt skyddsbehov mot Iran sannolikt. Hennes berättelse är behäftad med sådana trovärdighetsbrister att den inte kan läggas till grund för bedömningen av hennes skyddsbehov.”


”Det finns enligt min mening vidare skäl att ifrågasätta klagandens uppgifter om att hon rest in i Iran på det vis hon uppgivit. Om hon misstänktes för så allvarliga brott som hon uppgivit framstår det inte som rimligt att hon skulle tillåtas resa in i Iran och vistas där utan att några andra åtgärder vidtogs från iranska myndigheters sida än att hennes pass togs ifrån henne och att en kallelse lämnades med uppmaning om att vid ett senare datum inställa sig hos rätten. Vidare framstår klagandens förklaring till varför endast en kopia av kallelsen till domstolen getts in i asylärendet inte som rimlig.”

 

”Mot bakgrund av bland annat vad som anförts ovan anser jag att klagandens berättelse på grund av de motstridigheter och orimligheter den innehåller inte är sådan att den kan läggas till grund för bedömningen av hennes skyddsbehov. Hon har således inte gjort sannolikt att hennes koppling till BBC kommit till iranska myndigheters kännedom och att hon av den anledningen vid ett återvändande till Iran riskerar att utsättas för sådan skyddsgrundande behandling på grund av en tillskriven politisk uppfattning som medför att hon är att betrakta som flykting eller skyddsbehövande och därför ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige.”

 

”I den del som avser klagandens skyddsbehov på grund av religiös tillhörighet delar jag den uppfattning som Migrationsverkets anfört i målet. Klaganden kan därför inte heller beviljas uppehållstillstånd i Sverige på denna grund.”

 

”Överklagandet ska därför avslås.”

 

”I övrigt är jag ense med majoriteten.”

 

Slutklämmen kan endast betraktas som ironisk från rådmannen då han på alla punkter är skiljaktig från de tre nämndemännen i domstolen.


Vilka var då nämndemännen vid denna förhandling?


Marie Idsund (KD)

Elisabeth Nouboka Nordin (MP)

Peter Modesta (MP)


Frågan som måste ställas är om det är rimligt att politiskt tillsatta nämndemän skall sitta i Migrationsdomstolen? Borde det inte vara endast jurister, utan en egen politisk agenda!

Av Thoralf Alfsson - 1 augusti 2012 17:06

 


Barometern och Anders Blank spinner idag vidare på min fråga vad Roger Holmberg menar när han pratar om falsk legitimation. Tyvärr finns det inte på nätet.


Jag har läst domen mot 16-åringen för sexuellt ofredande men där nämns inget om att han visat en legitimation vare sig när han släpptes in på Palace eller efteråt.


Anders Blank har uppenbarligen varit i kontakt med 16-åringens gode man som förnekar alla uppgifter om att det skulle ha används en falsk legitimation när 16-åringen kom in på Palace och serverades alkohol. Anders Blank skriver också att 16-åringen enligt uppgift ser äldre ut än sin ålder.


Ändå hävdar ordföranden i socialnämnden Roger Holmberg att det ”visat sig i den pågående utredningen” att det finns en falsk legitimation när jag igår via ett mejl frågade honom om vad han grundade sina uppgifter på.


 


Jag ställde omgående frågan om vilken pågående utredning. Enligt de uppgifter jag fått så pågår ingen utredning som kan innefatta 16-åringen men på det har jag inte fått något svar.


Om man nu kan bevisa att det funnits en falsk legitimation så kommer Palace med stor sannolikhet klara sitt serveringstillstånd, i annat fall ser det mörkt ut för Palace om socialnämnden är konsekvent.


Om man nu kan bevisa detta kommer då socialnämnden anmäla 16-åringen, det ensamkommande barnet från Afghanistan för urkundsförfalskning?


PS


Marrku Ahonen har tydligen ägnat sig åt att prångla ut ej giltiga 100-lappar i Göteborg om man skall tro hans egna blogginlägg. Fullt medvetet! Borde vara straffbart även för en smålänning.

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31
<<< Augusti 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se